Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας

Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγικού Ζεύγους για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγικού Ζεύγους για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγικών Ζεύγους για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
 10. Το αρίθμ. πρωτ. 112026/30-8-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης με Μελέτη και Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμό Δαπάνης, το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αρίθμ. 112026/26-7-2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης.
 11. Την αριθμ. 1351/21 (ΑΔΑ: ΨΚΚΛ7ΛΨ-Φ9Ω) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 12. Την αριθμ. 3221/21 (ΑΔΑ: 68ΡΜ7ΛΨ-ΡΩΦ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 073.9789.
 13. Την ανάγκη για την εν λόγω προμήθεια.
Προσκαλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι και την Τρίτη 12-10-2021 και ώρα 14:00, σχετικά με την προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγικών Ζεύγους για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 14:30.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.314,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η παρακάτω διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Δημοκρατίας 27 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Ημιώροφος, Γραφείο 25

Πληροφορίες για το αντικείμενο της πρόσκλησης θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης και τον κο Π. Βόμβα στο  τηλ. 2461351495 και στο mail p.vomvas@kozani.pdm.gr , ενώ για τον διαγωνισμό από την Δ/νση Οικονομικού και την κα Α. Παπαχαρισίου τηλ. 2461351114 στο mail: a.papacharisiou@pdm.gov.gr.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η προμήθεια ενός καινούργιου αθόρυβου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (στο εξής Η/Ζ) με πίνακα προστασιών συνοδεία ηλεκτρολογικού υλικού (απαραιτήτως πίνακα μεταγωγής) και εξοπλισμού, το οποίο θα καλύψει πάγιες ανάγκες του κτιρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας.

Το Η/Ζ θα αναλάβει την παράγωγη ηλεκτρικού ρεύματος και την διαχείριση των φορτίων αυτού σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας του ρεύματος σε μία ή περισσότερες εκ των τριών φάσεων  παροχής της ΔΕΗ.

Τεχνικές Προδιαγραφές, Πίνακας Συμμόρφωσης ακολουθούν στα συνημμένα έγγραφα της παρούσης όπως και πρότυπος πίνακας υποβολής προσφοράς.

Προσφορές δύναται να υποβληθούν στο σύνολο του συνημμένου πίνακα και όχι τμηματικά καθώς και των ποσοτήτων που περιλαμβάνονται.

Η εκτίμηση του Προϋπολογισμού έγινε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης βάσει αντίστοιχης εμπειρίας.

Θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  αποκλειστικά χαμηλότερης τιμής.

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης.

 

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται το αντικείμενο της πρόσκλησης και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα και συνυποβάλλονται τα κάτωθι:

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Π.Ε όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους, και τέλος των ΙΚΕ του διαχειριστή ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.
 5. Βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης και ειδικά: α) Αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση του ατόμου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση και β) Αν πρόκειται για εταιρείες Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε κλπ. όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους και τέλος για τις ΙΚΕ βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης του διαχειριστή.
 6. Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία).
 7. Συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ που ακολουθούν της παρούσης.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνουν:
 • ότι έχουν λάβει υπόψη τους όρους της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 • παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.
 • τα είδη είναι κατάλληλα και να ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους σκοπούς
 • σε περίπτωση που υπάρξει ελαττωματικό είδος αναλαμβάνει την αντικατάσταση του.

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των εν λόγω ειδών.

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τριών (3) μηνών και  με την προϋπόθεση μη εξάντλησης της σχετικής πίστωσης.

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί και να παρέχει στους υπαλλήλους στους οποίους έχει ανατεθεί η επίβλεψη οποιαδήποτε σχετική πληροφορία καθώς και να τηρήσει επακριβώς τους όρους που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω (Τεχνικές Προδιαγραφές και Παραρτήματα). Η αποστολή των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου.

 

5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή κατόπιν συμφωνίας θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερόμενων εγγράφων, αναφορών οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων εικόνων κλπ. ή πληροφοριών που μπορεί να σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση της ΠΔΜ, τον τρόπο λειτουργία των συστημάτων, καθώς και πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών και γενικά οικονομικών και επαγγελματικών φορέων.

Αθέτηση του καθήκοντος της εχεμύθειας εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών θα συνεπάγεται έναντι του αντισυμβαλλόμενου υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης της τυχόν ζημιάς, παύσης κοινοποίησης των εμπιστευτικών υπηρεσιών.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

Συνημμένα:

Τεχνικές Προδιαγραφές/Προϋπολογισμός δαπάνης (σε μορφή pdf)

Έντυπο υποβολής προσφοράς (σε μορφή docx)