Περιφέρεια Κρήτης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης  Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν,

β) των άρθρων 79 παρ. 3 και 45 παρ. 5 του ν. 4674/2020 (Α ́ 53),

γ) του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής  των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες  διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»,

δ) του ν. 3852/2010 (A ́ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον  ν. 4555/2018 – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α ́133).

2. Τις διατάξεις :

α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά  Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98),

β) του π.δ. 141/2017 (Α ́ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» και του  π.δ. 133/2017 (Α ́ 161) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,

γ) του άρθρου 3 του π.δ. 81/2019 (Α ́ 119) «Συγχώνευση των Υπουργείων Διοικητικής  Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών σε νέο Υπουργείο Εσωτερικών και μεταφορά  αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο»,

δ) του π.δ. 2/2021 (Α ́ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 (Α ́ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εσωτερικών»,

στ) του π.δ. 50/2001 (Α ́ 39) «Καθορισμος των προσοντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α) Την αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762/Β/26-2-2021) απόφαση της  Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης»,

β) Τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία  προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

4. α) Την αριθμ. 58591/9.8.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 593) απόφαση του Πρωθυπουργού και του  Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών»,

β) Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ. 32096/16-12-2016 (Β ́4123) ΚΥΑ περί διεξαγωγής δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων, όπως ισχύει,

γ) Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.38337/6.11.2019 (Β ́ 4170) υπουργική απόφαση «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει,

δ) Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.2092/14.1.2020 (ΑΔΑ:ΨΧ8246ΜΤΛ6-ΙΙΒ) υπουργική  απόφαση «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ́) όπως ισχύει».

5. Τις αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ), 71430/27-10-2020 (ΑΔΑ ΩΝΚ846ΜΤΛ6-Θ59) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ. 14175/ 12-7-2021 (ΑΔΑ ΨΦΛΛ46ΜΤΛ6-7ΜΓ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Το αριθμ. 157880/1-6-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης και

7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προκηρύσσουμε τις κάτωθι θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης:

1. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

2. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

3. Γενική Διεύθυνση Υποδομών

4. Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης

5. Γενική Διεύθυνση Πρωτογενή Τομέα

6. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

7. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει  την Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επί της παρούσας προκήρυξης και  της σχετικής διαδικασίας, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού της  Περιφέρειας Κρήτης, κα Βασιλική Γαβρήλου, τηλ. 2813 400 368.

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, με ΑΔΑ: 9Ρ4Δ46ΜΤΛ6-ΒΩΩ

Για την Π.Ε. Κοζάνης