Γραφική ύλη

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και Π.Δ.Μ (28-5-2021), ποσού 49.997,59 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και Π.Δ.Μ (28-5-2021), ποσού 49.997,59 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και Π.Δ.Μ (28-5-2021), ποσού 49.997,59 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αριθμός Διακήρυξης 10/21 Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 110054

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί «Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ». Ποσού 49.997,59 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι: 22/06/2021 και ώρα 15:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών είναι: 28/6/2021 και ώρα 10:00.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  12 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η Εγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, (364,00 ευρώ) για το τμήμα Α, (316,00 ευρώ) για το  τμήμα Β και (127,00 ευρώ) για το τμήμα Γ.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193,  fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ.     . Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τον  Κ.Α.Ε : 1111 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα  072 ,073

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΠΔΜ   ΚΑΠ Λειτουργικά

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια, γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΠΕ Κοζάνης και της Π.Δ.Μ (έδρα). Περισσότερα στοιχεία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30192700-8

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία τμήματα

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.997,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 40.320,64 € ΦΠΑ: 9.676,95).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

 

Ο Περιφερειάρχης

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Κασαπίδης Γεώργιος

Συνημμένα:

Η περίληψη με ΑΔΑ: 69Λ17ΛΨ-ΝΡΤ

Η Διακήρυξη 10/21 με Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 110054 (σε pdf)

diakiryxi-10-2021-promitheia-grafikis-ylis-kozani-pdm