Αποχιονισμός ΠΔΜ

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, Προμήθειας και Μεταφοράς 5.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος (CPV 34927100-2)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, Προμήθειας και Μεταφοράς 5.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος (CPV 34927100-2)

Α. 4.500 Τόνων για τις εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (3000+1500 προαίρεση)

Β. 1.000 Τόνων για τις εργασίες αποχιονισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Αρ. Διακ  09/2021

α/α ΕΣΗΔΗΣ 108964

1.1    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS  
Τηλέφωνα 2461351194 & 2461052687
Φαξ  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Α/Α 101265).

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου

Α) «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (2008ΕΠ04100000) της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2014ΕΠ54100002 (ΠΕ Κοζάνης & Έδρα) της ΣΑΕΠ 541».

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε : 9471.04.14 & 9471.04.54 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα  071 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη και  πίστωση .

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια και μεταφορά 5.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (ΠΔΜ Έδρα) (4.500 τόνοι) και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΠΕ Κοζάνης) (1.000 τόνοι)  (CPV 34927100-2)

O ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα και την μεταφορά των ποσοτήτων άλατος στους τόπους που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

Η ανάληψη από την πλευρά του αναδόχου και της μεταφοράς του άλατος, με δικά του έξοδα, κρίνεται αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση της προμήθειας, από άποψη περιορισμού του συνολικού κόστους και επιπλέον για την διευκόλυνση των εργασιών αποχιονισμού από τεχνική άποψη, από τα αρμόδια συνεργεία, σε σχέση με τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό των διατιθέμενων μέσων και αναγκαίων πόρων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ 1 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ‘ΕΔΡΑ (4.500 τόνοι): (3000 τόνοι+1.500 δικαίωμα προαίρεσης) εκτιμώμενης αξίας 292.500,00 € συμπ. ΦΠΑ

  • ΤΜΗΜΑ 2 Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (1.000 τόνοι): εκτιμώμενης αξίας 72.000,00 € συμπ. ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο των τμημάτων και για το σύνολο των ποσοτήτων των τμημάτων λόγω ανάγκης καλύτερου συντονισμού μέσων κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για το σύνολο των Τμημάτων, ανέρχεται στο ποσό των 364.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από της υπογραφής της μέχρι την παραλαβή των συνολικών ποσοτήτων από την αναθέτουσα αρχή.

Η εκτέλεση της σύμβασης ενδέχεται να επεκταθεί και πέραν του έτους 2021, λόγω ύπαρξης αδιάθετων υπόλοιπων άλατος από την προηγούμενη σύμβαση.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει χαμηλότερης τιμής/τόνο (χωρίς το ΦΠΑ).

Συνημμένα:

Ο Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, Προμήθειας και Μεταφοράς 5.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος (CPV 34927100-2), έχει τα ακόλουθα σχετικά αρχεία:

Η διακήρυξη (σε μορφή pdf)

diakyrixi-9-2021-promitheia-metafora-5500-tonon-alatos

Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή docx)