Προκηρυξη – Πρόσκληση Για την στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρησης Ιδιωτικού Χρέους

Προκηρύξεις θέσεων
Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία, προτίθεται να προβεί στην μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή στη μεταφορά υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101) και περι λαμβάνονται ενδεικτικά στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 94/Α ́/27-5-2016), όπως ισχύει.
2. Τα άρθρα 71, 73, & 74 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων, Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», (ΦΕΚ 26/Α΄/09-02-2007) όπως ισχύουν.
3. Το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ 180/Α΄/ 22-08-2011).
4. Την υπ. αριθ. 25958/15-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68, παρ. 1. και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη μετάταξη / μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις».

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη