Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη – Πρόσκληση Για την στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη – Πρόσκληση Για την στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Προκήρυξη – Πρόσκληση Για την στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία, προτίθεται να προβεί στην μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή στη μεταφορά υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101) και περιλαμβάνονται ενδεικτικά στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 94/Α ́/27-5-2016), όπως ισχύει.

2. Τα άρθρα 71, 73, & 74 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων, Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», (ΦΕΚ 26/Α΄/09-02-2007) όπως ισχύουν.

3. Το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ 180/Α΄/ 22-08-2011).

4. Την υπ. αριθ. 25958/15-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68, παρ. 1. και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη μετάταξη / μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις».

5. Τα άρθρα 10 & 19 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», (ΦΕΚ 163/Α΄/04-09-2009).

6. Το Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου φορέα», (ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 224/Α΄/02-12-2016), όπως αρχικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 παρ. 2. του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄/01-03-2017) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α΄/19-05-2017).

1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Οι θέσεις οι οποίες θα πληρωθούν με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω:

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΩ4Ν465ΧΙ8-ΩΜΘ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης