Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

1) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

4) Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-ΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων (Υπαλληλικός Κώδικας ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (A 33) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων δεύτερου και τρίτου του ν. 4464/2017 (Α ́46) και του άρθρου 48 του ν.4509/2017 (Α ́201).
β. την παρ. 4 και 5 του άρθρου 24 Α και των παρ. 1γ, 1δ, και 4 του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (Α ́ 33), όπως ισχύει
γ. της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223).
2. Το άρθρο 81 και την παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 4497/2017 (Α΄171).
3. Το ειδικό περίγραμμα θέσης εργασίας της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
4. Του Π.Δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Του Π.Δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Του Π.Δ. 123/2016 (Α΄208 ) «Ανασύσταση και μετονομασία ………, Μετονομασία Υπουργείων ………, Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού».
7. Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα » (Α΄39), όπως ισχύει.
8. Tην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29.05.2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
9. Tην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων».
10. Tην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ.31809/27.09.2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
11. Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/24657/23.9.2016 (ΑΔΑ: 94Χ6465ΦΘΕ-1ΝΑ) υπουργική απόφαση «Ορισμός Μελών Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας και πλήρωσης της θέσης ευθύνης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

Για την Π.Ε. Κοζάνης