Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αρχής Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αρχής Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αρχής Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                              ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 24A και των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33), όπως ισχύουν,

γ) των άρθρων 127-132 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»(Α ́94 ), όπως ισχύουν

δ) του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 39), ως ισχύει,

ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́210), στ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ζ) της αριθμ. 1000.0/27090/2017/10-4/2017 Υπουργικής Απόφασης «Πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.)» (ΥΟΔΔ 195)

η) της αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.8797/02.03.2018 απόφασης «Σύσταση δύο επιπλέον Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατανομή αρμοδιοτήτων στα τρία ΕΙ.Σ.Ε.Π (Α.Δ.Α. 6ΦΖ8465ΧΘΨ-0Α2, ΦΕΚ Β ́774).

θ) της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων» (Β’ 4123), όπως ισχύει.

2. α) Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/9226,7237/7.3.2018 (ΑΔΑ ΨΡΦΤ465ΧΘΨ-ΘΟΜ) Απόφαση Ορισμού μελών του Δεύτερου ΕΙΣΕΠ στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

β) Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-5-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ).

3. Το ειδικό περίγραμμα θέσης εργασίας της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και πλήρωσης της θέσης ευθύνης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Προκηρύσσουμε τη θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αρχής Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Για την Π.Ε. Κοζάνης