Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν.3528/2007, Α΄26), όπως ισχύει

β) της παρ.3 του άρθρου 79 του ν.4674/2020 (Α΄53)

γ) της παρ. 1 του άρθρου 37 σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 (Α΄133), όπως ισχύει

δ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (A΄223)

2. α) Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31) όπως ισχύει.

β) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121) και π.δ. 2/2021 (Α΄2).

γ) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α΄114).

δ) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.» (Α΄123).

ε) Το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Α’ 39), όπως ισχύει.

3. α) Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.38337/6.11.2019 (Β΄4170) υπουργική απόφαση «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών».

β) Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.2092/14.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΧ8246ΜΤΛ6-ΙΙΒ) υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει».

γ) Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.2065/04.02.2021 (ΑΔΑ: 6ΜΘΙ46ΜΤΛ6-ΨΩΛ) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ΄αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.2092/14.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΧ8246ΜΤΛ6-ΙΙΒ) «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει».

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) κοινή υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων», όπως ισχύει.

5. Τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας των προκηρυσσομένων θέσεων, τα οποία
προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Την εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α΄143) του Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

8. Το γεγονός της επικείμενης λήξης της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου που προκηρύσσονται με την παρούσα.

9. Την ανάγκη εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πλήρωσης των θέσεων ευθύνης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προκηρύσσουμε τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ΑΔΑ: ΨΙΡ646ΜΤΛΗ-ΤΞΔ

Για την Π.Ε. Κοζάνης