Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (14-7-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (14-7-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (14-7-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με Α.Π. :ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/874/11326/15-06-2021 (ΑΔΑ: 618Ε46ΜΤΛ6-ΣΚΡ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π. 4645/25-06-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ               ΘΕΣΗ                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

SRB/AD/2021/005, ICT XBRL Expert (AD 6), 19-07-2021 (12:00 ώρα Βρυξελλών)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://srb.europa.eu/en/vacancies

Επίσης η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr, στον σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στo ως άνω Συμβούλιο.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΣΩΜ46ΜΤΛ6-ΗΓΕ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενι αίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (14-7-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με Α.Π. :ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/874/11326/15-06-2021 (ΑΔΑ: 618Ε46ΜΤΛ6-ΣΚΡ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π. 4645/25-06-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία: