Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ Σ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 8 και 9 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (43 Α΄) και του από 28 Ιανουαρίου 1958 εκτελεστικού Β. Διατάγματος (44 Α’), ως ισχύουν

β) του άρθρου 2 του Α.Ν. 157/1967 «περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της περί Πλοηγικής Υπηρεσίας, νομοθεσίας, κ.λ.π.» (177Α’/1967), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 145054/3/82/26-4-1982 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας (219 Β ́), του άρθρου 3 της αριθμ. 4221.10/7/92/17-9-1992 (575 Β ́) όμοιας, της αριθμ. 1000.0/68553/2016/03-8-2016 Κοινής Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2531 Β́) και της αριθμ. 2901.38/11585/2017/14-02-2017 (458 Β ́), όμοιας

γ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ  του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού κ.λ.π.» (28 Α ́) , ως ισχύει

δ) της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (220 Α ́), ως ισχύει

ε) των άρθρων 2, 4 έως 10 και 12 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (26 Α ́), ως ισχύει

στ) του π.δ. 749/77 «Περί τρόπου διενέργειας διαγωνισμού προς πλήρωση πλοηγών» (246 Α ́), ως ισχύει.

ζ) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4305/2014 (237 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 26 ν.4440/2016 (224 Α΄)

η) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (170 Α΄), ως ισχύει

θ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…….» (114 Α΄)

ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (210 Α΄)

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6434/05-5-2003 απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (591 Β΄)

3. Την αριθμ. Φ.214.1/2014/Σχ. 11685 Α΄/27-10-2014 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (2993 Β΄/05-11-2014), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2901.3/28065/31-3-2016 (1141 Β΄) απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις αριθμ.2901.3/39759/ 2016/11-5-2016 (1353 Β΄) και 2901.3/16539/2017/06-3-2017 (978 Β΄), όμοιες

4. Τις αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. 35/1858/σχετ.3771,1772/18-3-2016 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./59/13435/18-5-2017 εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει και τα αριθμ. 2/7709/03-02-2016 και 2/26532/11-4-2017 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών/Γεν. Γραμμ. Δημοσ/κής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Γεν.Δνση Δημοσ/κής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Δνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

5. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας των αριθμ. 01/05-01-2017 και 07/28-4-2017 συνεδρίασεών του και το αριθμ. 2860.1/37173/2017/23-5-2017 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΑΤΟΔΠΥ, με τη συνημμένη σ’ αυτό Α/Α 1/16-12-2016 ανάληψη δέσμευσης σε βάρος του Προϋπολογισμού Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση, με γραπτό διαγωνισμό, τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής:

– Δύο (02) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω38Μ4653ΠΩ-Λ70)

Για την Π.Ε. Κοζάνης