Προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Προκηρύξεις θέσεων
ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Σ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις :α) των άρθρων 8 και 9 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (43 Α΄) και του από 28 Ιανουαρίου 1958 εκτελεστικού Β. Διατάγματος (44 Α’), ως ισχύουν β) του άρθρου 2 του Α.Ν. 157/1967 «περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της περί Πλοηγικής Υπηρεσίας, νομοθεσίας, κ.λ.π.» (177Α’/1967), σε συνδυασμόμε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 145054/3/82/26-4-1982 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας (219 Β ́), του άρθρου 3 της αριθμ. 4221.10/7/92/17-9-1992 (575 Β ́) όμοιας, της αριθμ.

1000.0/68553/2016/03-8-2016 Κοινής Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2531 Β ́) και της αριθμ. 2901.38/11585/2017/14-02-2017 (458 Β ́), όμοιας γ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ  του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού κ.λ.π.» (28 Α ́) , ως ισχύει δ) της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (220 Α ́), ως ισχύειε) των άρθρων 2, 4 έως 10 και 12 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (26 Α ́), ως ισχύει στ) του π.δ. 749/77 «Περί τρόπου διενέργειας διαγωνισμού προς πλήρωση πλοηγών» (246 Α ́), ως ισχύει.

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη