Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (16-6-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (16-6-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (16-6-2017)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 3581/17.05.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης εικοσιεπτά (27) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008) 6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2017.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 26η Ιουνίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (EΝΕR.C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
  Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.Ε.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.B.5)

2. Όσον αφορά στην 25η Ιουλίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.A.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (CΟΜΜ.C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.F.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.Η.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.Η.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.Α.2)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.Α.3)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.D.TF.Cotonou)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.F.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.B.1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.DDG.TFBD)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.C.1)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO.D.1(1)-EUSALP)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO.D.1(2)-EUSDR)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG.Β.4)
 • Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ.N.EEI)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.4)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω3ΦΝ465ΧΘΨ-ΔΥΒ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης