Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων προϊστάμενων γενικών διευθύνσεων του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (12) θέσεων προϊστάμενων γενικών διευθύνσεων του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (12) θέσεων προϊστάμενων γενικών διευθύνσεων του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4892/2022 «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 28’).

2. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄85) του ΕΦΚΑ «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4445/16 (Α΄236).

3. Την υπ’ αρ. 682/Συν. 45/8.12.2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης των υποψηφίων, των απαιτούμενων ανά θέση πρόσθετων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και ασυμβιβάστων, της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένης συνέντευξης καθώς και των θέσεων για τις οποίες δύνανται να είναι υποψήφιοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες ή αποκλειστικά δημόσιοι υπάλληλοι». (ΦΕΚ Β 6347), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4892/2022 (ΦΕΚ Α 28), καθώς και την διόρθωση σφάλματος της ανωτέρω απόφασης (ΦΕΚ Β 6709).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 137) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας» (ΦΕΚ Α΄ 184).

7. Την υπ’ αριθ. 73707/02-08-2022 (ΦΕΚ 683/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./04-08-2022) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί διορισμού του Δουφεξή Παναγιώτη του Αθανασίου ως Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τετραετή θητεία και ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Προκήρυξη της πλήρωσης των κάτωθι δώδεκα (12) θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ο οποίος εδρεύει στην οδό Ακαδημίας 22, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71, με βάση τις διατάξεις του ν. 4892/2022 «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις»» (ΦΕΚ Α΄ 28) ήτοι:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

2. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Κεντρικής Μακεδονίας

3. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Δυτικής Μακεδονίας

4. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Ηπείρου και Κέρκυρας
5. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Θεσσαλίας

6. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Στερεάς Ελλάδας

7. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας

8. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Πελοποννήσου

9. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Αττικής

10.Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Βορείου Αιγαίου

11.Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Νοτίου Αιγαίου

12.Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Κρήτης

 

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις δώδεκα (12) θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) έχουν οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξαρτήτων Αρχών, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), όλων των κλάδων καθώς και ιδιώτες, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4892/2022, της υπ’ αριθ. 682/Συν.45/8.12.2022 Απόφασης του Δ.Σ του e-ΕΦΚΑ και της παρούσας προκήρυξης.

Οι θέσεις των δώδεκα (12) προϊστάμενων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι υποψήφιοι μπορούν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημοσίου τομέα (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014) οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο προσωπικό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) καθώς και ιδιώτες.

Οι υποψήφιοι μπορούν εν προκειμένω να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για μία ή περισσότερες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι πρέπει:

α) να έχουν Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα Α΄ της Ενότητας 1 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) της υπ. αριθ. 682/Συν.45/8.12.2022 απόφασης του Δ.Σ του e- ΕΦΚΑ και στην παρούσα προκήρυξη.

Επισυνάπτεται στην παρούσα Παράρτημα Γ΄, στο οποίο αντιστοιχίζονται οι τίτλοι σπουδών με τα γνωστικά αντικείμενα του ανωτέρω Πίνακα Α΄.

β) να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γ) να έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή / και μίας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

 

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (12) θέσεων προϊστάμενων γενικών διευθύνσεων του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, με ΑΔΑ: 6Η5Β46ΜΑΠΣ-ΜΕΤ

 

Για την Π..Ε.Κοζάνης