Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα και Π.Ε. Κοζάνης)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα και Π.Ε. Κοζάνης)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4555/2018 «[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133 Α΄).
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 42 – 46 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208 Α΄), όπως ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α΄)
 5. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 20 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α΄), όπως ισχύουν.
 6. Τις διατάξεις του π.δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239 Α΄), όπως ισχύουν.
 7. Την υπ΄αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμό 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α΄), με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 8. Την υπ΄αριθ. 225/20 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) θέσεων δικηγόρων με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι δύο (2) για τη Νομική Υπηρεσία της έδρας (Κοζάνη) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μία (1) για τη Νομική Υπηρεσία/Γραφείο Π.Ε. Γρεβενών.
 9. Την υπ΄αριθ. 144541/12-10-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν διαθέσιμες εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2020 και ότι ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των επόμενων ετών.
 10. Το γεγονός ότι υφίστανται τρεις (3) κενές θέσεις δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
 11. Τις ιδιαίτερα αυξημένες και επιτακτικές ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για νομική υποστήριξη των υπηρεσιών, που εδρεύουν στην Κοζάνη (υπηρεσίες έδρας και Π.Ε. Κοζάνης).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, μελών των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, εκ των οποίων ένας (1) παρ’ Αρείω Πάγω (και εν ελλείψει υποψηφίου με τα απαραίτητα προσόντα, τουλάχιστον παρ΄Εφέταις) και ένας (1) παρ΄ Εφέταις, με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (υπηρεσίες έδρας και Π.Ε. Κοζάνης), οι οποίοι θα έχουν ως έδρα τους την Κοζάνη.

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις, κατηγορίας ειδικών θέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο οικείο κατάστημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με φυσική παρουσία και με την υποχρέωση τήρησης πλήρους ωραρίου, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Οι απασχολούμενοι δικηγόροι θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10  του άρθρου 9 του ν. 4354/15 (176 Α΄) και θα ασφαλίζονται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την εκάστουσα ισχύουσα νομοθεσία για τους υπηρετούντες Δικηγόρους σε ΟΤΑ Β΄ βαθμού και οι αποδοχές τους θα υπόκεινται στις λοιπές νόμιμες κρατήσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο (2)  δικηγόρων με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα και Π.Ε. Κοζάνης) λήγει στις 11 Ιουνίου 2021 (τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών).

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα και Π.Ε. Κοζάνης) (ΑΔΑ: ΩΞΔΓ7ΛΨ-Ο79)

Το ειδικό παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας (σε μορφή pdf)