Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (21-10-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων
Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (21-10-2022)

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (21-10-2022)

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ938/11-10-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιείται η ακόλουθη προκήρυξη θέσης για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη                         Θέση                               Προθεσμία

Ref. No.: S10/2022, Programme Manager Department of Information Society Data Protection Unit,                                                             30.11.2022

 

Επισημαίνεται ότι ο υπάλληλος που θα αποσπαστεί θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής του, να μισθοδοτείται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν.

Για τη θέση έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετες αμοιβές καθώς και έξοδα μετακίνησης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (21-10-2022), (ΑΔΑ: ΨΦΧ746ΜΤΛ6-ΖΙΝ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης