Προκηρύξεις θέσεων

Προκηρύξεις θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (13-5-2016) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκηρύξεις θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (13-5-2016) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (13-5-2016) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με το A.Π.3206/25-4-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕSMA), για τις ακόλουθες προκηρύξεις με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                          ΘΕΣΗ           ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ESMA/2016/VAC6/AD7    Senior PolicyOfficer                               1.5.2016
                                  (corporate reporting profile)
ESMA/2016/VAC9/AD8)   Senior Policy Officer                              1.5.2016
                                  (risk expert-CCP profile)
ESMA/2016/VAC12/AD7 Senior Policy Officer                                1.5.2016
                                  (secondary markets profile)
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ανωτέρω Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@esma.europa.eu.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (ΑΔΑ: ΩΕ8Α465ΦΘΕ-6Ω7)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

Προκηρύξεις θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (13-5-2016) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (13-5-2016) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 

Σύμφωνα με το A.Π.3206/25-4-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕSMA), για τις ακόλουθες προκηρύξεις με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                          ΘΕΣΗ           ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ESMA/2016/VAC6/AD7    Senior PolicyOfficer                               1.5.2016
                                  (corporate reporting profile)
ESMA/2016/VAC9/AD8)   Senior Policy Officer                              1.5.2016
                                  (risk expert-CCP profile)
ESMA/2016/VAC12/AD7 Senior Policy Officer                                1.5.2016
                                  (secondary markets profile)
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ανωτέρω Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@esma.europa.eu.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

Διαβάστε εδώ την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (ΑΔΑ: ΩΕ8Α465ΦΘΕ-6Ω7)

 

Προκηρύξεις θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (13-5-2016) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (13-5-2016) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 

Σύμφωνα με το A.Π.3206/25-4-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕSMA), για τις ακόλουθες προκηρύξεις με στοιχεία: