Προκηρύξεις θέσεων

Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (5-2-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων
Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (5-2-2021)

Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (5-2-2021)

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ 29/19-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη                         Θέση                    Έναρξη                 Προθεσμία

Ref. No.: S1/2021,  Programme Μanager. Directorate General of Democracy.
Partial Agreement Eurimages,      Το συντομότερο δυνατόν      14.02.2021

Ref.No:S2/2021,  Programme Manager For Human Rights and Migration. Co-operation and External Relations Division. Secretariat of the Congress of Local and Regional Authorities,
Το συντομότερο δυνατόν 28.2.2021

Ref.No: S3/2021, Youth policy officer. Secretariat of the Congress of Local and Regional Authorities.   Το συντομότερο δυνατόν                                      28.2.2021

Ref.No : S4/2021, Programme Manager. Co-operation and External Relations Division. Secretariat of the Congress of Local and Regional Authorities.

                                                        Το συντομότερο δυνατόν 28.2.2021

Ref.No : S5/2021, Programme Officer for Roma Inclusion. Secretariat of the Congress of Local and Regional Authorities.        Το συντομότερο δυνατόν      28.2.2021

Ref.No :S6/2021, Programme Manager for Co-operation Activities. Co-operation and External Relations Division. Secreteriat of the Congress Of Local and Regional Authorities.

                                                          Το συντομότερο δυνατόν  28.2.2021

Ref.No:S7/2021, Election Observation Officer. Statutory Activities, External Relations and Co-operation (SAERC). Secretariat of the Congress of Local and Regional Authorities.

Το συντομότερο δυνατόν 28.2.2021

Επισημαίνεται ότι o υπάλληλοι που θα αποσπασθούν θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, να μισθοδοτούνται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθούν να διατηρούν σχέση εργασίας με αυτήν.

Για τη θέση S1 έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετες αμοιβές καθώς και έξοδα μετακίνησης. Σημειώνεται επίσης ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: http://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό/Αποσπάσεις

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ46ΜΤΛ6-ΚΧ8)

Για την Π.Ε. Κοζάνης