Προκηρύξεις θέσεων

Πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) και στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού/Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου) και Μακεδονίας (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Μακεδονίας)»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 14 και 24 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή  προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α ́), όπως ισχύει.

β) του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175 Α ́).

γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/19 99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 45) όπως ισχύει.

δ) την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως ισχύει.

ε) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α’), όπως ισχύει.

στ) της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για  την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40 Α΄), όπως ισχύει.

ζ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄).

η) της παρ. 20 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α΄).

θ) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α΄) όπως ισχύει.
ι) του ν. 4440/16 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 224 Α΄).

ια) του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 184 Α΄)

ιβ) του β.δ. 631/1972 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» (ΦΕΚ 180 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιγ) του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191 Α’), όπως ισχύει.

ιδ) του π.δ.141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» (ΦΕΚ 232 Α΄).

ιε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων …και Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114 Α΄).

ιστ) του π.δ 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, ………………….και Δικτύων». (ΦΕΚ 208A΄).

ιζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 26 Α΄), ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4532/2018 (Α΄63).

2. Την αριθ. 152091/7891/12-12-1975 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί κυρώσεως κανονισμού αποδοχών και αποζημιώσεων εις βάρος ΚΝΕ του πάσης φύσεως προσωπικού προσφέροντος τας υπηρεσίας του εις την Δημοσίαν Ναυτικήν Εκπαίδευσιν» (ΦΕΚ 1482 Β΄), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. 33/27.12.2006 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.» (ΦΕΚ 280 Α΄) όπως ισχύει.

4. Την αριθ.ΔΟ1/13450/11-08-1980 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 789 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΟ1/15657/02-10-1980 όμοια (ΦΕΚ 1032 Β΄).

5. Την αριθ. 2/67958/0022/29-08-2014 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός αποδοχών εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετεί στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ)» (ΦΕΚ 2381 Β΄).

6. Την αριθ. 2901.03/27128/2018/13-04-2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κατανομή οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: 63ΧΥ4653ΠΩ-ΕΝ8).

7.Την αριθ. 2901.1/38121/2016/5-05-2016 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τρόπος διαπίστωσης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας ως προσόν διορισμού μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π), Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π) και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Ε.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)» (ΦΕΚ 1361 Β’).

Για την Π.Ε. Κοζάνης