Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ Δήμου Ασκίου (Β΄ Φάση)

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ Δήμου Ασκίου (Β΄ Φάση)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

eu-espa

ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΕΛ  ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ

 1. Αντικείμενο του έργου (Α’ και Β’ φάση)

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι:

 • Η κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) του πρώην Δήμου Ασκίου αποτελούμενης από τα έργα προεπεξεργασίας, δευτεροβάθμια επεξεργασία (με δυνατότητα μερικής  απονιτροποίησης), επεξεργασία λάσπης και απολύμανση, για ισοδύναμο πληθυσμό 5900 κατ.
 • Η κατασκευή των εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης συνολικού μήκους 14 χλμ. Περίπου, από τους οικισμούς Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου του πρώην Δήμου Ασκίου και την κατασκευή σήραγγας ημικυκλικής οροφής με πλακοσκεπείς οχετούς εισόδου, εξόδου για τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων με φυσική ροή από την κλειστή λεκάνη Γαλατινής προς τη θέση της Ε.Ε.Λ και τη διέλευση του αγωγού λυμάτων Γαλατινής – ΕΕΛ
 • Η 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων
 • Οι συνδέσεις των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω) και ειδικότερα με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, του ΟΤΕ και της ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
 1. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Α’ ΦΑΣΗ: Η α΄φάση αφορά το τμήμα του έργου που ολοκληρώθηκε στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 με συνολική δαπάνη 1.966.257,84 €

Περιλαμβάνει τρία υποέργα:

Υποέργο 1- «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ»

TMHMA A – ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

 1. Υλοποιήθηκε συνολικό δίκτυο αποχέτευσης 12.600,88 m. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν αγωγοί με Dεσ. = 200 mm με μήκος 244 m, Dεσ. = 315 mm με μήκος 8.978,57 m, Dεσ. = 315 mm με μήκος 8.978,57  m, Dεσ. = 400 mm με μήκος 2.318,88  m, Dεσ. = 500  mm με μήκος  1.059,43  m
 2. Υλοποιήθηκε τμήμα της σήραγγας: 130 μ. εσωτερικής διατομής: 4,00μ.Χ 3,00μ. και 85,33 μ. cut & cover εξόδου
 3. Υλοποιήθηκε τμήμα του Πλακοσκεπή αγωγού συνολικού μήκους: 356,32 m.

TMHMA Β – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ).

Υποβλήθηκε η μελέτη εφαρμογής της Ε.Ε.Λ αλλά δεν έγινε καμία εργασία

Υποέργο 2 – «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΩ»

Δεν υλοποιήθηκαν οι εργασίες με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

Υποέργο 3 – «ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ»

Δεν θα υλοποιηθεί διότι η εξαγορά έγινε με δαπάνες του Δήμου

Β’ ΦΑΣΗ:  Η β΄φάση αφορά το υπολοιπόμενο τμήμα του έργου που υλοποιείται στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 με συνολική δαπάνη 3.614.155,90 €. Περιλαμβάνει δύο υποέργα:

Υποέργο 1 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ

TMHMA A – ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

 1.  Ολοκλήρωση  του υπόλοιπου  δικτύου αποχέτευσης μήκους: 1.169,12 m.
 2.  Ολοκλήρωση του υπόλοιπου τμήματος της σήραγγας μήκους 479 μ. και το υπόλοιπου τμήματος  των πλακοσκεπών αγωγών μήκους 53,88 μ.

TMHMA Β – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ).

Περιλαμβάνει την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, αποτελούμενης από τα έργα προεπεξεργασίας, δευτεροβάθμια επεξεργασία (με δυνατότητα μερικής απονιτροποίησης), επεξεργασία λάσπης και απολύμανση. Ειδικότερα αφορά:

 • Έργα εισόδου
 • Εγκατάσταση δευτεροβάθμιας (βιολογικής) επεξεργασίας
 • Μέτρηση παροχής, απολύμανση, τελική διάθεση
 • Επεξεργασία λάσπης
 • Ηλεκτρομηχανολογικές και κτιριακές εγκαταστάσεις υποστήριξης της διεργασίας
 • Υποδομές – διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου και λοιπά έργα εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων
 • Εγκαταστάσεις υποδοχής βοθρολυμάτων
 • Δοκιμαστική 12 μηνη λειτουργία της εγκατάστασης

Υποέργο 2 – «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΩ»

Ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ)

Στοιχεία της πράξης – Χρηματοδότηση

Η πράξη αρχικά είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με χρηματοδότηση από τη Σ.Α Ε0758 και κωδικό πράξης 2010ΣΕ07580070 με προϋπολογισμό 8.869.538,45 € για το σύνολο της πράξης (κυρίως έργο, εργασίες ΟΚΩ και αγορά γης).

Το κυρίως έργο (1ο υποέργο) δημοπρατήθηκε στις 30-11-2011 και συμβατοποιήθηκε στις 12-08-2014 με ανάδοχο την κοινοπραξία Βαφειάδης ΑΤΕ – Δασκαλούδης Θ. και συνολική δαπάνη 6.440.996,18 € με ΦΠΑ και συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 24 μήνες (συμπεριλαμβανομένης και της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας). Η εν λόγω κοινοπραξία υποκαταστάθηκε από την εταιρία Βαφειάδης Α.Τ.Ε. Την επίβλεψη του έργου ασκεί το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Λόγω μη ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, έγινε η μεταφορά του υπολειπομένου τμήματος στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ως έργο γέφυρα (phasing) στον άξονα προτεραιότητας 14«Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)» με χρηματοδότηση  από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ταμείο Συνοχής (Σ.Α Ε2751 και κωδικό πράξης  2017ΣΕ27510050) με συνολική δημόσια δαπάνη 3.614.155,90 €.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

Γενική διάταξη έργων Βιολογικού

Φώτο 1 : Γενική διάταξη έργων Βιολογικού

Εσωτερική απεικόνιση της σήραγγας

Φώτο 2 : Εσωτερική απεικόνιση της σήραγγας

Απεικόνιση της εγκατάστασης του Βιολογικού

Φώτο 3 : Απεικόνιση της εγκατάστασης του Βιολογικού

Απεικόνιση κατασκευής εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης 1 Απεικόνιση κατασκευής εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης 2

Φώτο 4 και 5: Απεικόνιση κατασκευής εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης

Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://www.greenasbestosmine.gr

https://www.espa.gr/

http://www.pdm.gov.gr

https://kozani.pdm.gov.gr

http://www.ymeperaa.gr/

https://europa.eu/european-union/index_el