Διαγωνισμός

Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια προφορικής δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση παρακαμπτήριας οδού Αυλών – Κρανιδίων»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει προφορική δημοπρασία για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΥΛΩΝ – ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ» με προϋπολογισμό: 73.772,15 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Περιγραφή του έργου: Η βελτίωση παρακαμπτήριας οδού Αυλών – Κρανιδίων για την ασφαλήκυκλοφορία και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

3.Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
4.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού  (Διακήρυξη,Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών ́Εργων της ΠεριφέρειαςΔυτικής Μακεδονίας, οδός Δημοκρατίας 27, Κοζάνη μέχρι τις 24 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη, με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε 5,00 ΕΥΡΩ.Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς αριθμός  λογαριασμού: GR82 01722750 0052 7505 3259 046 και η παραλαβή θα γίνεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τονπρόεδρο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τύπου Β. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210, FAX επικοινωνίας 2461047213, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Χαριτωνίδου
5.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του ΚΔΕ.

Διαβάστε εδώ την περίληψη διακήρυξης

perilhpsh-diakhrykshs-ayles-kranidia