Διαγωνισμός

Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση λιμναίων υποδομών Πολυφύτου»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1.Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

«Ολοκλήρωση λιμναίων υποδομών Πολυφύτου»,

με προϋπολογισμό 2,625,000.00 € εκ των οποίων 1.498.685,00 € είναι η δαπάνη εργασιών, 269.763,30 € Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 265.267,25 € απρόβλεπτα 15% και 100.430,80 € αναθεώρηση. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των λιμενικών έργων.

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οδός Δημοκρατίας 27, Διοικητήριο Κοζάνη, μέχρι 14η Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχεται σε 20 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2461351210, Fax: 2461047213, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Χαριτωνίδου Μαρία.

3.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82/10-04-2012) και το άρθρο 59 του Ν.4146/2013(ΦΕΚ Α 90/18-04-2013)

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν την κατηγορία και τάξεις του έργου, ήτοι ανήκουν στην 3η, 4η και 5η τάξη για έργα εντός νομού έδρας ή σε έναν δεύτερο γειτονικό και 3η και 4η για έργα εκτός νομού για έργα κατηγορίας Λιμενικών και β) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 2η του Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία των Λιμενικών με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08, και οι οποίες πληρούν και τους λοιπούς όρους οι οποίοι αναφέρονται στη διακήρυξη του έργου, και γ) αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη – μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, και οι οποίες πληρούν και τους λοιπούς όρους οι οποίοι αναφέρονται στη διακήρυξη του έργου.

5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 40.674,31 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και 30 ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 (Α! 116) η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% που είναι το ανώτατο ποσοστό προκαταβολής.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΚΟΖΑΝΗ 24-07-2013

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Γεώργιος κ. Δακής