Διαγωνισμός

Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:

«Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας»

με προϋπολογισμό: 83.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
2. Περιγραφή του έργου: Η μελέτη της φωτεινής σηματοδότησης υπαίθριων οδικών έργων αφορά στην σηματοδότηση του κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαϊδας – Δυτικής Εορδαίας. Ο κόμβος ευρίσκεται πλησίον της Πτολεμαϊδας, επί της νέας επαρχιακής οδού Πτολεμαϊδας – Δυτικής Εορδαίας, στην διασταύρωση με τον τοπικό δρόμο του οικισμού Ασβεστόπετρας του Δήμου Εορδαίας.
3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οδός Δημοκρατίας 27, Κοζάνη μέχρι τις 16η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη, με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών ,που ανέρχονται σε 10,00 ΕΥΡΩ. Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς αριθμός λογαριασμού:GR82 0172 2750 0052 7505 3259 046 και η παραλαβή θα γίνεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον πρόεδρο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τύπου Β. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210, FAX επικοινωνίας 2461047213, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Χαριτωνίδου

Διαβάστε εδώ την περίληψη (Ω30Χ7ΛΨ-ΓΔ5)