Διαγωνισμός

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποι- ηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συ- ναφών θεμάτων”. Όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης & επο- πτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό & άλλες διατάξεις».
5. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις.

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη