Αποχιονισμός

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2021-2022 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Α/Α 108903)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2021-2022 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Α/Α 108903)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)        H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr και https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Ω.Κ.Ο  (Π.Κ 2008επ04100000) της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2014ΕΠ541000002 (ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ)

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι:

Η  παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού για την περίοδο 2021 – 2022 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητος συντήρησης της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, ελκυσμού εγκλωβισμένων οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω οδικό τμήμα από τις χιονοπτώσεις, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90620000.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΟΡΔΑΙΑ»,  εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2: «ΣΕΡΒΙΑ – ΒΕΛΒΕΝΤΟ», εκτιμώμενης αξίας  100.000,00 πλέον ΦΠΑ  24%

ΤΜΗΜΑ 3: «ΒΟΪΟ ( ΤΣΟΤΥΛΙ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ)» εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 πλέον ΦΠΑ  24%

ΤΜΗΜΑ 4: «ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 100.000,00  πλέον ΦΠΑ  24%

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 496.000,00 € (ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24%).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων 1,2,3,4

Η  δυνατότητα υποβολής προσφορών για το σύνολο των ανωτέρω τμημάτων κρίνεται αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, από άποψη περιορισμού του συνολικού κόστους και επιπλέον για την διευκόλυνση των εργασιών αποχιονισμού από τεχνική άποψη, από τα αρμόδια συνεργεία, σε σχέση με τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό των διατιθέμενων μέσων και αναγκαίων πόρων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών έτσι ώστε να μην γίνει η εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά δύσκολη.

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, ορίζεται  σε έξι (6)   μήνες

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής για το σύνολο των τμημάτων. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/06/ 2021 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21/05/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Συνημμένα:

Η υπ. Αρ. Διακ. 8/2021 για την Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2021-2022 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Α/Α 108903 – σε μορφή pdf)

diakirixi8-2021-apoxionismos-2021-22-kozani