Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με την διακήρυξη 12/2016

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Θέμα: «Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με την διακήρυξη 12/2016 ».

Σχετ. Το από 09/06/2016 αίτημά σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας, για παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης 12/2016, σας παραθέτουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσατε:

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη χρονική ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1 μήνα?, 2 μήνες?, 3 μήνες?); Η ελάχιστη χρονική ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι ένας μήνας και η μέγιστη τρεις μήνες.
Για τις επιχειρήσεις που είναι νομικά πρόσωπα με μορφή Α.Ε. και προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, μπορεί , μη-μέλος του Δ.Σ. να παραδώσει την προσφορά και να παρίσταται στο άνοιγμα των Προσφορών;

 

Η κατάθεση της προσφοράς μπορεί να γίνει και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το αρμόδιο Όργανο Διοίκησης της Επιχείρησης. Π.χ.

·      Στην περίπτωση ΕΠΕ, από τη Γενική Συνέλευση

·      Στην περίπτωση Α.Ε. από το Δ.Σ.

Στα Δικαιολογητικά της Προσφοράς θα συμπεριληφθεί η σχετική απόφαση, ενώ το εξουσιοδοτούμενο Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει να φέρει μαζί του (εκτός του Φακέλου Προσφοράς) σχετική επιστολή του Νόμιμου Εκπροσώπου, στην οποία θα γίνεται ρητή αναφορά στην απόφαση εξουσιοδότησης του Οργάνου Διοίκησης της Επιχείρησης.

Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας μπορεί να υπολογίζεται σύμφωνα με τους Ισολογισμούς που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή κατατεθεί (για τα έτη 2012-2013-2014), δεδομένου ότι η διορία υποβολής τους για το 2015 έχει παραταθεί μέχρι τέλος Ιουνίου 2016;

 

Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας μπορεί να υπολογίζεται και με βάση δημοσιευμένους Ισολογισμούς εναλλακτικά:

·         για τα έτη 2012-2013-2014

·         για τα έτη 2013-2014-2015, εφόσον η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει Ισολογισμό για το 2015

Η νόμιμη δημοσίευση των Ισολογισμών προκύπτει από σχετικά ΦΕΚ ή αποδεικτικά κατάθεσης προς δημοσίευση προς το ΓΕΜΗ.

Η εμπειρία στα πεδία που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση Συμβάσεων;

 

Η εμπειρία στα πεδία που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων μπορεί να αποδειχθεί εναλλακτικά:

·          με την προσκόμιση Συμβάσεων (για έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή/και για έργα που υλοποιούνται)

·         με την προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης (για έργα που έχουν ολοκληρωθεί)

Κάθε φάκελος της προσφοράς περιέχει ένα ή δύο αντίγραφα (πρωτότυπο, αντίγραφο) καθώς στο άρθρο 5 της Διακήρυξης (Χρόνος και Τρόπος Υποβολής των Προσφορών) αναφέρει δύο (2) ενώ στο άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρει ένα (1) Πρωτότυπο.

 

Το ορθό είναι ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο (πρωτότυπο, αντίγραφο)
Με τα νέα φορολογικά δεδομένα (ΦΠΑ 24%), κατά τη διατύπωση της Οικονομικής Προσφοράς θα αναφέρεται (προφανώς) και θα υπολογίζεται στην τελική τιμή της Προσφοράς ΦΠΑ 24%.

 

Στο σύνολο αξίας της Οικονομικής Προσφοράς υπολογίζεται ΦΠΑ 24%.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συνημμένο στο παρόν έγγραφο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς.

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Συνημμένα:

Σχέδιο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Διευθυντής Οικονομικού

Τσορμπατζίδης Θεολόγος