Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) λογότυπο

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α ́204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.Τις διατάξεις του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 53 του ν. 4605/2019 (Α ́52) και ιδίως το άρθρο 25 παρ. 3.

3.Την υπ’ αριθμ. 87288/24.08.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 454) «Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

4.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4732/11.09.2019 (ΑΔΑ: 6Τ8ΧΟΞΤΒ-15Σ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 5349/10.10.2019 (ΑΔΑ: 9Θ96ΟΞΤΒ-48Ρ), 5676/30.10.2019 (ΑΔΑ: ΩΕΖ9ΟΞΤΒ-1ΩΧ) & 6279/28.11.2019 (ΑΔΑ: Ψ24ΖΟΞΤΒ-Σ9Ε) Αποφάσεις του Προέδρου της Αρχής, ως προς το χρόνο λήξης της προθεσμίας, και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 4732/11.09.2019 (ΑΔΑ: 6Τ8ΧΟΞΤΒ-15Σ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 5349/10.10.2019 (ΑΔΑ: 9Θ96ΟΞΤΒ-48Ρ), 5676/30.10.2019 (ΑΔΑ: ΩΕΖ9ΟΞΤΒ-1ΩΧ) & 6279/28.11.2019 (ΑΔΑ: Ψ24ΖΟΞΤΒ-Σ9Ε) Αποφάσεις του Προέδρου της Αρχής, όσον αφορά την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία παρατείνεται έως και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4732/11.09.2019 (ΑΔΑ: 6Τ8ΧΟΞΤΒ-15Σ) Ανακοίνωση –Πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Όλα τα Υπουργεία – Δ/νσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν).

2.Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες – Δ/νσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα στους ΟΤΑ Α ́ βαθμού και τις Περιφερειακές Ενότητες της αρμοδιότητάς τους, καθώς και στις λοιπές Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύουν).

3.Όλες οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.

4.Όλες οι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες

Συνημμένα:

Η Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑ: ΩΗΙΕΟΞΤΒ-8Ε3

Για την Π.Ε. Κοζάνης