Μετάθεση ημερομηνίας

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στην εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ, του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, με αριθμό Διακήρυξης 29/2016,

και λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, πλέον της πρόσθετης πληροφόρησης που απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς λόγω των αλλαγών στην σχετική νομοθεσία, ανακοινώνουμε ότι η παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών, στην εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 29/01/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 μ.μ, προκειμένου οι υποψήφιοι να έχουν εύλογο χρονικό περιθώριο συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για την ετοιμασία του φακέλου της προσφοράς τους.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Ο  Διευθυντής Οικονομικού

Κατσιαμάκας Χαρίσιος