Τηλεφωνικό Κέντρο

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου για το Διοικητήριο της ΠΕ Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου για το Διοικητήριο της ΠΕ Κοζάνης

Αριθμός Διακήρυξης: 18/2020 (ΕΣΗΔΗΣ 96377)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά από αίτημα οικονομικού φορέα παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας  τηλεφωνικού κέντρου για το Διοικητήριο της ΠΕ Κοζάνης.

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  40.000,00  € (συμπ ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 24/8/2020
  • Νέα Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 2/10/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
  • Νέα Αποσφράγιση Προσφορών 6/10/2020

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 


Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου για το Διοικητήριο της ΠΕ Κοζάνης

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή στη διεύθυνση www.pdm.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ. ΣΑΕΠ 541. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 01.071.9471.04.16009 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια, Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Εξοπλισμού
Τηλεφωνίας PBX στο κτίριο της ΠΕ Κοζάνης. Περισσότερα στοιχεία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32550000-3, 51300000-5.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθόσον αφορά την προμήθεια ενός ενιαίου συστήματος μαζί με την παραμετροποίηση του:

Προσφορές υποβάλλονται για ενιαίο τμήμα του διαγωνισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 32.258,06 € ΦΠΑ: 7.741,93).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Συνημμένα:

Η αριθμ. 18/2020 Διακήρυξη

diakirixi18-2020-promitheia-tilefnonikou-kentroy-kozani