Τσιούμαρης: Εργασίες διευθέτησης κοίτης ποταμού Τ.Κ. Μηλοχωρίου

Εργασίες διευθέτησης κοίτης ποταμού ΤΚ Μηλοχωρίου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εργασίες διευθέτησης κοίτης ποταμού ΤΚ Μηλοχωρίου

Εργασίες διευθέτησης κοίτης ποταμού ΤΚ Μηλοχωρίου

Την διευθέτηση της κοίτης του ποταμού που διέρχεται μέσα από την Τοπική Κοινότητα

Μηλοχωρίου ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της Δευτέρας 21

Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για ακόμη μία παρέμβαση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έπειτα του

πρόσφατου αποτελεσματικού καθαρισμού των φερτών υλικών που συσσωρεύτηκαν και

είχαν ως συνέπεια την υπερχείλιση του ποταμού στους όμορους δρόμους και τις αυλές των

κατοίκων της  γύρω περιοχής.

Οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα φάση είναι κυρίως η σκυροδέτηση της κοίτης

για την παρεμπόδιση της αγκύλωσης των φερτών υλικών στα φυσικά εμπόδια της κοίτης

και ως εκ τούτου η απρόσκοπτη ροή του ποταμού δίνοντας οριστική λύση στο χρόνιο και

επικίνδυνο πρόβλημα της όμορφης περιοχής της κοινότητας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 21.000 € συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για απρόβλεπτες δαπάνες και Φ.Π.Α.

 

Εργασίες διευθέτησης κοίτης ποταμού Τ.Κ. Μηλοχωρίου

 

 

Εργασίες διευθέτησης κοίτης ποταμού ΤΚ Μηλοχωρίου

Εργα σίες διευθέτησης κοίτης ποταμού ΤΚ Μηλοχωρίου

Την διευθέτηση της κοίτης του ποταμού που διέρχεται μέσα από την Τοπική Κοινότητα

Μηλοχωρίου ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της Δευτέρας 21

Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για ακόμη μία παρέμβαση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έπειτα του

πρόσφατου αποτελεσματικού καθαρισμού των φερτών υλικών που συσσωρεύτηκαν και

είχαν ως συνέπεια την υπερχείλιση του ποταμού στους όμορους δρόμους και τις αυλές των

κατοίκων της  γύρω περιοχής.

Οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα φάση είναι κυρίως η σκυροδέτηση της κοίτης

για την παρεμπόδιση της αγκύλωσης των φερτών υλικών στα φυσικά εμπόδια της κοίτης

και ως εκ τούτου η απρόσκοπτη ροή του ποταμού δίνοντας οριστική λύση στο χρόνιο και

επικίνδυνο πρόβλημα της όμορφης περιοχής της κοινότητας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 21.000 € συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για απρόβλεπτες δαπάνες και Φ.Π.Α.