Μετάθεση ημερομηνίας

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Αρ. Διακ. 23/2019, α/α ΕΣΗΔΗΣ 81184,1)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Αρ. Διακ. 23/2019, α/α ΕΣΗΔΗΣ 81184,1)

Ανακοινώνουμε ότι λόγο της Τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ – ΠΡΟΜΗΜΗΘΕΙΣ το χρονικό διάστημα Σάββατο 16/11/2019 έως Δευτέρα 18/11/2019, που είχε ως συνέπεια πολλοί οικονομικοί φορείς να μην καταστεί δυνατόν να υποβάλλουν προσφορά στον διαγωνισμό, δόθηκε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 29η /11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59. Κατόπιν τούτου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το χώρο του διαγωνισμού και να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με τον ν. 4412/16.

 

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Η απόφαση με ΑΔΑ: Ω7Ι27ΛΨ-ΠΑ4