Μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (4-4-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (4-4-2023)

Δημόσια Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (4-4-2023)

1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε εκτέλεση της απόφασης της Προέδρου του με αριθμό 160/31-03-2023 , προκηρύσσει την πλήρωση με μετάταξη των παρακάτω θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και ιδίως των εδαφίων δ΄ και επόμενα, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με το άρθρο 165 παρ. 2 του ν. 4972/2022 (Α΄ 181), για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.

– τριών (3) θέσεων του κλάδου-ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,

– μιας (1) θέσης του κλάδου-ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (SOFTWARE – HARDWARE),

– μιας (1) θέσης του κλάδου-ειδικότητας TΕ Πληροφορικής (SOFTWARE Ή HARDWARE),

– τριών (3) θέσεων του κλάδου-ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

2. Η μετάταξη γίνεται σε κενή οργανική θέση του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ., κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των προσόντων του μετατασσόμενου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ. και, ειδικά, σε περίπτωση υπαλλήλου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη, αντίστοιχα.

Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και την τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές.

Οι υποψήφιοι πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας να έχουν συμπληρώσει, τουλάχιστον δύο (2) έτη υπηρεσίας από το διορισμό τους ή την προηγούμενη τυχόν μετάταξή τους και να κατέχουν τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα του κλάδου για τον οποίο αιτούνται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο π.δ 85/2022 (Α΄ 232).

Επιπλέον, για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού απαιτείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ενώ επιθυμητή είναι και η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής απαιτείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ενώ για τον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για τον κλάδο – ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού θα συνεκτιμηθούν:

– Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες ή/και η εξειδίκευση σε αυτές.

– Η εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές.

– Η γνώση ξένης γλώσσας.

Συνημμένα:

Η Δημόσια Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (4-4-2023), με ΑΔΑ: ΡΤΙ9ΟΡΡΕ-ΒΘΑ

 

Για την Π. Ε. Κοζάνης