Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Κοινοποίηση της με αριθμό 2/2021 απόφασης της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Κοινοποίηση της με αριθμό 2/2021 απόφασης της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σας γνωστοποιεί αντίγραφο της με αριθμό 2/2021  Απόφασης της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών σχετική με την μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4273/2014.

Κατά της ως άνω απόφασης της Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους.

Η απόφαση με αριθμό 2/2021 είναι αναρτημένη στη διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ1Φ77ΛΨ-6ΟΝ.

 

Ο Πρόεδρος της Β΄ Επιτροπής ΘΓ & ΕΔ

 

 

Γαρούφος Παναγιώτης

 

 

Συνημμένα:

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2021 (ΑΔΑ: Ψ1Φ77ΛΨ-6ΟΝ)

Η κατά το άρθρο 14 του Ν. 4061/2012(ΦΕΚ 66 Α’/22-03-2012) Β΄ Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Αγροτικής Νομοθεσίας όπως συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 67868/21-5-2021 (ΑΔΑ: 99577ΛΨ-Ψ7Ψ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας αποτελούμενη από τους:

1. Γαρούφο Παναγιώτη του Αποστόλου ως τακτικό μέλος, προϊστάμενο του Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’.

2. Βαϊνά Τατιάνα του Κων/νου ως τακτικό μέλος, προϊσταμένη του Τμήματος Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α’.

3. Απαζίδου Ανατολή του Παναγιώτη ως τακτικό μέλος, υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’.

Με Πρόεδρο της Επιτροπής τον Γαρούφο Παναγιώτη, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο 6 Γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 11-11-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή και παρουσία του Γραμματέα Ζιάμπα Αργυρίου του Ευαγγέλου υπάλληλου του Τμήματος Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α’, για να αποφανθεί επί των παρακάτω αιτήσεων:

α.α. Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα

1 Μιχαηλίδης Σταύρος Αχιλλεύς
2 Μιχαηλίδης Γεώργιος Σταύρος
Μιχαηλίδου Σόνια Σταύρος
3 Αδαμίδης Αλέξανδρος Κωνσταντίνος
Αδαμίδης Ευάγγελος Βασίλειος
4 Αμαραντίδου Μάρθα Κωνσταντίνος

προκειμένου να συζητηθούν οι υποθέσεις αυτές κλήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής με την με Α.Π. 169454/8-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής.

 

2-2021-apofasi-tis-v-epitropis-thematon-gis-kai-epilysis-diaforon