ΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας

Κήρυξη εφαρμογής Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Μείωσης των Εκπομπών Αιωρούμενων Σωματιδίων (ΑΣ10) στον Δήμο Εορδαίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ενημέρωση Πολιτών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ 146/2010 (ΦΕΚ 239/27-12-2010/Α΄) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3. Την υπ’ αριθ. οικ.70601 (ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013) Κ.Υ.Α. με τίτλο «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια»
4. Την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823 (ΦΕΚ 3274/Β/23-12-2013) τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5-ΗΛ/Φ29/16027/6-8-2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄1403/6-9-201) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’αρίθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238 (ΦΕΚ 5/Β/3-1-2014) ΚΥΑ με τίτλο: «Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια».
6. Το υπ’ αριθμ.186098/31-12-2013 έγγραφο Υ.ΠΕ.Κ.Α «Διευκρινήσεις επί του άρθρου 7 (κήρυξη εφαρμογής των βραχυπροθέσμων μέτρων….) της ΚΥΑ 70601(ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013 ) για την εφαρμογή της ΚΥΑ υπ’ αριθμ Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ23823 (ΦΕΚ 3274/Β/23-12-2013)
7. Το με Α.Π. 806/6-11-2015 έγγραφο του Κέντρου Περιβάλλοντος με τις μετρήσεις των σταθμών μέτρησης Ατμοσφαιρικής ρύπανσης Οικισμού ΔΕΗ και Πτολεμαϊδας σύμφωνα με τις οποίες τα επίπεδα συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 είναι εκτός των επιτρεπομένων ορίων.
8. Τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
9. Την με Α.Π. 136815/1887/6-11-2015 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας που εισηγείται την λήψη μέτρων.
10. Την από 6-11-2015 Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε εδώ την απόφαση