Διαγωνισμός

Kαθαριότητα των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την καθαριότητα των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016. Οι δικαιούχοι του κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας προκειμένου να προχωρήσουν στην ανάθεση της καθαριότητας των υπηρεσιών και έχοντας υπόψη

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α/143/95) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό».
 3. Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα την παρ. 10 του άρθρου 45 (Πάγια κατ΄ αποκοπή χορηγήματα).
 4. Των άρθρων 66-68 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 5. Το άρθρο 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α/125/92) σύμφωνα με το οποίο το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ επιτρέπεται να αναθέτουν με σύμβαση έργου τις υπηρεσίες καθαριότητας μόνο εφόσον η αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει την απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας.
 6. Την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ Α/290/1998) «Οικονομικοί Πόροι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης & άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις -με απόφαση του Νομαρχιακού τους Συμβουλίου- δύναται να θεσπίζουν πάγια κατ΄ αποκοπή χορηγήματα καθαριότητας.
 7. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το Π.Δ 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 9. Την αρίθμ. 2/5091/0026/25-05-2012 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας & δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων & μισθωμάτων δημόσίων υπηρεσιών».
 10. Τα αρίθμ. 2/56119/0026/11/20-02-2012, 2/74839/0026/10-10-2012 και 2/60992/0026/2012-2012 έγγραφα του 26ης Δ/νσης Συντ/σμού & ελέγχου εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με πληρωμή δαπανών καθαριότητας και θέσπισης πάγιου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας.
 11. Το αρίθ.2/52946/0026/22-09-2015 έγγραφο της Δ/νσης συντονισμού και & ελέγχου εφαρμογής δημοσιολογιστικών διατάξεων.
 12. Την εγκύκλιο αρ. 27/2011 κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. Έτους 2011 με την οποία οι δαπάνες στέγασης, με μίσθωση, των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια βιου μάθησης και θρησκευμάτων καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών εξακολουθούν για το έτος 2011 και μέχρι οριστικής διευθέτησης του θέματος, να εντάσσονται στους Προϋπολογισμούς των Περιφερειών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/10.
 13. Το γεγονός ότι οι Περιφέρειες αποτελούν διάδοχο σχήμα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (άρθρο 283 παρ. 2 Ν. 3852/2010).
 14. Την από 02/12/2015 βεβαίωση πρόβλεψη εγγραφής πίστωσης ποσού 50.000,00 € στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2016.
 15. Την αρίθμ. 238/15 (ΑΔΑ ΩΙ2Ο7ΛΨ-ΥΣΗ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «¨Εγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2016».
 16. Την αρίθμ. 150797/6800/02-12-2015 (ΑΔΑ 6ΜΑΟ7ΛΨ-ΛΓΘ) απόφαση προδέσμευσης πίστωσης ποσού 50.000,00 στον ΚΑΕ 1232 του Ε.Φ 072.
 17. Την αρίθμ. 2179/15 (ΑΔΑ 7ΗΤΝ7ΛΨ-Μ1Α) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 18. Το γεγονός ότι δεν προβλέπονται κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΥΕ καθαριστριών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και κατά συνέπεια τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α/125/92).
 19. Την αρίθ. 58/16 (ΑΔΑ 6ΓΟ07ΛΨ-33Μ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο αρίθ.1024/Β/13-04-2016 τεύχος ΦΕΚ.
 20. Τις άμεσες και πάγιες ανάγκες για καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Την ανάθεση της καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2016 για τους χώρους όπως αυτοί περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ.Μ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ
1 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   (Περιλαμβάνει και Δ.Τ.Ε Ενότητας) 1.147,83 2 Από 15:30 έως 18:30

(3 ώρες

1.1 3ος Όροφος
1.2 Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού Δύο φορές την εβδομάδα από 1 ώρα
2   Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 1047,83 2 Από 15:30 έως 18:30

(3 ώρες

2.1 1ος Όροφος
3 Διοικητήριο  Σιάτιστας 60,00 4 Δύο φορές την εβδομάδα από 1 ώρα
Κτηνιατρικό Κέντρο Κοζάνης 150,00
Κτηνιατρικό Κέντρο Εορδαίας 90,00
Κτηνιατρικό Κέντρο Τσοτυλίου 120,00
Κτηνιατρικό Κέντρο Σερβίων 70,00
Δ/νση Κτηνιατρικής Λευκόβρυσης 130,00
4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ –  5ος Όροφος 471,95 1 Από 15:30 έως 17:30

(2 ώρες)

5 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ –  2ος ΟΡΟΦΟΣ 1.047,83 2 Από 15:30 έως 18:30

(3 ώρες)

6 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 550,00 1 Από 15:30 έως 17:30

(2 ώρες)

7 ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ 400 1 Δύο φορές την εβδομάδα από 1 ώρα
8 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1.718,13 4 Από 15:30 έως 18:30

(3 ώρες)

8.1 Ισόγειο
8.2 Ημιόροφος
8.3 Αίθουσα πρωην Νομαρχιακού Συμβουλίου & Κυλικείο (571,20) 571,20 Πριν και Έπειτα από κάθε χρήση και όταν απαιτείται
9 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ -Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΔΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 378,00 1 Δύο φορές την εβδομάδα από 1 ώρα
10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ-Β/ΒΑΘΜΙΑΣ – 4ος Όροφος 1.047,83 2 Από 15:30 έως 18:30

(3 ώρες)

 

 

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 

Το αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο προϋπολογισμός αυτού καθώς και ο αρμόδιος Δικαιούχος του  κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας για κάθε τμήμα  :

 1. Δ/ντής Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αλβανός Δημήτριος, με μηνιαίο ποσό 880,00 €
 • Για τον 3ο  Όροφο του κτιρίου της Π.Ε Κοζάνης  και το Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού στη Λευκόβρυση.
 1. Δ/ντής Πολιτικής Γής, Παγκαρλιώτας Χαράλαμπος, με μηνιαίο ποσό 800,00 €.
 • Για τον 1ο Όρόφο του κτιρίου της Π.Ε Κοζάνης.
 1. Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δούρδας  Αναστάσιος,  με μηνιαίο ποσό 400,00 €.
 • Για τις υπηρεσίες των: Διοικητήριο Σιάτιστας (60 τ.μ), Κτηνιατρικό Κέντρο Κοζάνης (150 τμ), Κτηνιατρικό Κέντρο Εορδαίας (90 τμ), Κτηνιατρικό Κέντρο Τσοτυλίου (120 τ.μ), Κτηνατρικό Κέντρο Σερβίων (70 τμ), Δ/νση Κτηνιατρικής Λευκόβρυσης (130 τ.μ).

 

 1. Δ/ντής Ανάπτυξης & Εμπορίου, Ράλλης Κωνσταντίνος , με μηνιαίο ποσό 360,00 €
 • Για τον 5ο Όροφο του κτιρίου της Π.Ε Κοζάνης .
 1. Δ/ντής Ανάπτυξης & Εμπορίου, Ράλλης Κωνσταντίνος , με μηνιαίο ποσό 800,00 €
 • Για τον 2ο Όροφο του κτιρίου της Π.Ε Κοζάνης
 1. Τμήμα Μεταφορών Εορδαίας, Βυζάντιος Αρίσταρχος με μηνιαίο ποσό 350,00 €
  • Για τα γραφεία του τμήματος Μεταφορών Εορδαίας.
 1. Δ/ντής Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Κοζάνης, Κανδυλιώτης Αλέξανδρος με μηνιαίο ποσό 280,00 €.
 • Για το τμήμα ΚΤΕΟ της Λευκόβρυσης.
 • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 1. Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, Γκοβεδάρος Χαρίσιος, με μηνιαίο ποσό 1.746,00 €
 • Για το Ισόγειο του Διοικητηρίου της ΠΕ Κοζάνης, τον Ημιόροφο και την αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου
 1. Δ/ντής Ανάπτυξης & Εμπορίου, Ράλλης Κωνσταντίνος , με μηνιαίο ποσό 250,00 €
 • Γραφεία ΣχολικώνΣυμβούλων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης & ΚΕΔΔΥ
 1. Δ/ντής Ανάπτυξης & Εμπορίου, Ράλλης Κωνσταντίνος , με μηνιαίο ποσό 800,00 €
 • Για τον 4ο Όροφο του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης

Η σχετική συνολική δαπάνη ανέρχεται περίπου στο ποσό των 80.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 και τον ΚΑΕ 1232. του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2016.

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 1. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλους τους χώρους των κτιρίων (γραφεία διαδρόμους, τουαλέτες, σκάλες, χώρους κοινής πρόσβασης,, είσοδοι( προσβάσεις σε ανσασέρ, κλιμακοστάσια, διάδρομους των κυρίως χώρων των ορόφων), χώρους αναμονής, αίθουσες συνεδριάσεων –πριν και μετά από κάθε συνεδρίαση, εξωτερικό χώρο κεντρικής εισόδου κτλ)καθημερινά  με κατάλληλα υλικά.
 2. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα με κατάλληλα υλικά καθημερινά.
 3. Καθημερινό ξεσκόνισμα και καθαρισμό των σταθερών και κινητών επίπλων, των καθισμάτων και όλων των μηχανικών μέσων
 4. Ξεσκόνισμα και καθαρισμό των τοίχων καθώς και των θυρών μία φορά την εβδομάδα.
 5. Καθημερινό καθαρισμό, απολύμανση και πλύσιμο των λεκανών W.C., των νιπτήρων και των ουρητηρίων.
 6. Καθημερινό καθαρισμό των καθρεπτών και θυρών των ντουλαπών.
 7. Ο καθαρισμός των τζαμιών στα παράθυρα του κτιρίου θα γίνεται μία φορά στους δύο μήνες.
 8. Ο καθαρισμός των τζαμιών στις εισόδους  θα γίνεται δύο  φορές το μήνα.
 9. Καθημερινός καθαρισμός των ανελκυστήρων με σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων καθώς και των θυρών των ανελκυστήρων.
 10. Άδειασμα και καθαρισμό  των καλάθων αχρήστων, των δοχείων χάρτου που βρίσκονται στους χώρους υγιεινής, καθώς και των δοχείων απορριμμάτων των γραφείων και τοποθέτηση νέας σακούλας στα καλαθάκια καθημερινά.
 11. Καθαρισμός οροφής από αράχνες – σκόνες – βρωμιές
 12. Συγκέντρωση και παράδοση των απορριμμάτων στην Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου καθημερινά.
 13. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισμό του κτιρίου καθώς και να πληροφορεί  και την Επιτροπή παραλαβής εργασιών και παροχής Υπηρεσιών του κτιρίου για κάθε αλλαγή προσωπικού που θα γίνεται, με σχετική επιστολή της. Η κατάσταση προσωπικού πρέπει να είναι θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ επίσης υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό και αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλει στο ΙΚΑ.
 14. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ , των Επικουρικών Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 15. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά της έξοδα, κάθε ζημιά ή βλάβη που εξαιτίας της ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συμβεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του κτιρίου, αναλαμβάνοντας  σε κάθε περίπτωση πάσα ευθύνη δυνάμενη  να προκύψει εξαιτίας της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του προσωπικού της.
 16. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό της με δικές της δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα. Η Περιφέρεια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου.
 17. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό , ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας συνέπειας, ήθους και συμπεριφοράς.
 18. H ευθύνη του αναδόχου δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της εγγύησης, αλλά επεκτείνεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση που η εκτέλεση των εργασιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας.
 19. Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από τον χώρο λειτουργίας της συμβάσεως εργολαβίας, χωρίς να απαιτείται ειδική όχληση του εργοδότη.
 20. O εργολάβος, καμιά αμοιβή θα δικαιούται από τον εργοδότη για χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του χρόνου διαρκείας της εργολαβικής σύμβασης.
 21. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο υλικών καθαρισμού και συντήρησης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπου θα καταγράφει τα υλικά με ημερομηνία προμήθειας και αριθμό τιμολογίου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην Περιφέρεια, όποτε ζητηθεί, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού που θα συναφθεί μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της Περιφέρειας.
 22. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού της, το οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιαδήποτε λόγο), μόλις ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως.
 23. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να  αναρτήσει  κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε εργαζομένου σε σημείο που θα της υποδειχθεί .
 24. Η Περιφέρεια δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 25. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας , δηλαδή, την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π.
 26. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου  θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία με κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης υπέρ της Περιφέρειας.
 27. Η Εταιρεία υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού έμπειρο και απόλυτα κατάλληλο γι’ αυτές τις εργασίες προσωπικό. Επίσης υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος σε Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισμό και  να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα απασχοληθεί στις παραπάνω εργασίες σε Κρατικούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ κ.λ.π.).

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή/μήνα, μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την  πληρότητα  των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού –  Οικονομικού, και θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση στους συμμετέχοντες.

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

 1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

            Οι   προσφορές  τοποθετούνται   μέσα   σε   σφραγισμένο   φάκελο, δακτυλογραφημένες   και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Εξωτερικά ο φάκελος θα περιέχει τα στοιχεία του προσφέροντα καθώς  και τον αύξοντα αριθμό (1 έως, 10) σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, του αντίστοιχου χώρου προς καθαρισμό που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά είτε για ένα μέρος είτε για το σύνολο των χώρων προς καθαρισμό. Εφόσον υποβάλει προσφορά για πλέον του ενός τμημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τη προσφορά ανά τμήμα ξεχωριστά σε ξεχωριστούς φακέλους τόσους όσους και τα τμήματα, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο.

            Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, πάνω στον  οποίο  θα  αναγράφεται  η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” για την καθαριότητα των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016, θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

Α) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά:

 1. Έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι μέλος του οικείου Επιμελητηρίου.
 2. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 2 του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 καταστάσεις (πτώχευση, κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση κλπ.) ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση για ότι:

α)Δεν  τελεί  σε  πτώχευση   ή   σε   διαδικασία  κήρυξης πτώχευσης  ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

β)Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

γ)Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.

δ)Πιστοποιητικό ISO 9001-2008.

ε) ΕΛΟΤ 1801:2002, OHSAS 18001:1999 στο πεδίο εφαρμογής σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία ή ισοδύναμο από αναγνωρισμένο φορέα

Β) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς και με ΦΠΑ).

            Πιο συγκεκριμένα για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία θα αναγράφονται , τα εξής στοιχεία: α) η τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά μήνα και ετήσια, β) η τιμή με ΦΠΑ ανά μήνα και ετήσια.

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως και η κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του.

Γ) Στην Προσφορά του και σε χωριστό κεφάλαιο πρέπει να εξειδικεύονται τα παρακάτω στοιχεία με ποινή αποκλεισμού:

α) Ο ελάχιστος αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο,

β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας οι οποίες θα είναι όπως ο ανωτέρω πίνακας.

γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι (θα επισυνάπτεται αντίγραφο).

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των

εργαζομένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού  ανά άτομο περίπου.

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να υπολογίζεται και εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, των αναλώσιμων εργαλείων και υλικών καθαριότητας, του εργολαβικού  κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της  παρούσης.

Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους, υποβάλουν μαζί με την  προσφορά  τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

            Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών Προσφορών».

 Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων  τη χαμηλότερη τιμή/μήνα για κάθε μέρος/δικαιούχο.

       Οι δικαιούχος του κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα υποβάλλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων σύμφωνα με την περ. β παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4144/13. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, οι δικαιούχοι του κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας δικαιούνται να προχωρήσουν στη σύναψη της σύμβασης.

     Ο δικαιούχος του κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης υποψηφίους αναδόχους λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.

 1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

            Ο τελικός ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Σε περίπτωση κατάργησης κάποιας υπηρεσίας, συγχώνευσης υπηρεσιών, υπαγωγής σε άλλο φορέα της, μεταφοράς, μεταστέγασης, πρόσληψης μονίμου προσωπικού ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, τα αντίστοιχα επιδόματα θα διακόπτονται.

 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται όπως αναφέρεται στον Πίνακα της παρ. 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της παρούσης σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Τα απορρυπαντικά και τα σύνεργα που θα χρησιμοποιηθούν από το συνεργείο καθαριότητας, κατά την εργασία του καθαρισμού των κτιρίων,  θα βαρύνουν  τον ανάδοχο και θα είναι της απολύτου επιλογής και αρεσκείας του, με τον όρο να είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά για τη καθαριότητα όλων των χώρων των κτιρίων, να μην προκαλούν φθορές λόγω της δραστικότητάς τους, να έχουν την έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (θα αναφέρουν τον αριθμό καταχώρησής τους) και να  κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά. Ο ανάδοχος θα έχει υποχρέωση να φροντίζει για την ασφάλεια των εγγράφων, των υλικών και των αντικειμένων που βρίσκονται σε όλα τα γραφεία των κτιρίων, την σωστή χρήση των μηχανημάτων και εργαλείων καθώς και να μέριμνα για τυχόν απώλειά τους  ή φθορά  τους πέραν της φυσιολογικής.

Ο δικαιούχος του χορηγήματος είναι υπεύθυνος να υποδείξει οποιαδήποτε συμπληρωματική ανάγκη καθαριότητας προκύψει

 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 28/04/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα Γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, στον Ημιόροφο όροφο του Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, τ.κ. 50100 Κοζάνη.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2461351194 και  2461351135.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ  ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Δ/ντής Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

 

 

Αλβανός Δημήτριος

O Δ/ντής Πολιτικής Γης

 

Παγκαρλιώτας Χαράλαμπος

Ο Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 

 

 

Δούρδας Αναστάσιος

 

 

Ο  Ανάπτυξης & Εμπορίου

 

 

 

   Ράλλης Κωνσταντίνος

 

Ο Δ/ντής Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζάνης

 

 

Κανδυλιώτης Αλέξανδρος

Ο Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Πρόνοιας

 

 

Γκοβεδάρος Χαρίσιος

 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας

Βυζάντιος Αρίσταρχος

Για την Δ/νση Οικονομικού

Ο Διευθυντής

Τσορμπατζίδης Θεολόγης