Μελέτη κατασκευής ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ποταμού Μύριχου στην επαρχιακή οδό ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

Ηλεκτρονική δημοπρασία για την εκπόνηση της μελέτης (Α/Α 92127): «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας – Πελεκάνου Νομού Κοζάνης»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονική δημοπρασία για την εκπόνηση της μελέτης (Α/Α 92127): «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας – Πελεκάνου Νομού Κοζάνης»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την εκπόνηση της μελέτης:

«Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας – Πελεκάνου Νομού Κοζάνης»,

με προϋπολογισμό: 290.263,02 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ Ι

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής οδού Εράτυρας – Πελεκάνου του Νομού Κοζάνης. Η νέα γέφυρα θα έχει μήκος περί τα 50,0μ. κατάστρωμα συνολικού πλάτους 10,0μ., δύο λωρίδων κυκλοφορίας (μία λωρίδα 4,0μ. ανά κατεύθυνση) και πεζοδρόμια πλάτους 1,0μ. Εκατέρωθεν. Στο συνολικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους μελέτες: Τοπογραφική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνική Έρευνα-Μελέτη, Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατικές Μελέτες, Υδραυλικές Μελέτες, Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες, Περιβαλλοντική Μελέτη.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Εκτιμώμενη Αξία: 234.083,08 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ανά κατηγορία μελέτης:

  1. 82.632,43 € για μελέτη κατηγορίας  (8) ΣΤΑΤΙΚΕΣ  CPV 71322300-4
  2. 3.199,60 € για μελέτη κατηγορίας (20) ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ  CPV 71351912-9
  3. 92.043,55 € για μελέτη κατηγορίας  (21) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ  CPV 71351100-4
  4. 5.481,00 € για μελέτη κατηγορίας  (7) ΕΙΔ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ  CPV 71222000-0
  5. 1.626,03 € για μελέτη κατηγορίας (16) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  CPV 71222200-2
  6. 3.410,40 € για μελέτη κατηγορίας  (9) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  CPV  71314100-3
  7. 2.338,29 € για μελέτη κατηγορίας  (10) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  CPV 71322500-6
  8. 11.677,64 € για μελέτη κατηγορίας  (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  CPV 71322200-3
  9. 1.141,56 € για μελέτη κατηγορίας (27) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  CPV 71313400-9

και 30.532,58 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Α. Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες

Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 4.682,00 €.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται στο  5% επί της αξίας της σύμβασης.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 37147/06-03-2020 (AΔΑ 67ΩΥ7ΛΨ-3ΓΙ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και με α/α 1551 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2013.

Σύμπραξη ή κοινοπραξία 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Β. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Οι Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 17 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης, όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης, ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

Στον διαγωνισμό καλούνται:

α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών ως εξής:

(8) ΣΤΑΤΙΚΕΣ πτυχίο τάξης Γ’ και άνω

(20) ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ πτυχίο τάξης Α’ και άνω

(21) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ πτυχίο τάξης Β’ και άνω

(7) ΕΙΔ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ πτυχίο τάξης Α’ και άνω

(16) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ πτυχίο τάξης Α’ και άνω

(9) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ πτυχίο τάξης Α’ και άνω

(10) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ πτυχίο τάξης Α’ και άνω

(13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ πτυχίο τάξης Α’ και άνω

(27) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ πτυχίο τάξης Α’ και άνω

β) ο προσφέρων φορέας θα πρέπει ακόμη να διαθέτει:

– Ένα (1) τουλάχιστον  Πολιτικό  Μηχανικό  ΠΕ  εμπειρίας 10 έως 20 έτη.

– Ειδική εμπειρία 10ετιας με Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη θεμελίωσης Τεχνικού Οδού.

– Γεωτρύπανο με δυνατότητα εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων με ιπποδύναμη     > 50hp.

– Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής με πιστοποίηση και άδεια λειτουργίας.

γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

δ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της αναλυτικής Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και τεχνική επαγγελματική ικανότητα.

ΤΜΗΜΑ ΙII ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.  

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕ Κοζάνης (kozani.pdm.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε. (https://ted.europa.eu): 19-08-2020 ημέρα Τετάρτη (ENOTICES-ECAS_n003c3v9/2020-108999).

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 92127

Καταληκτική Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 29/09/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16 και στους όρους της Διακήρυξης.

Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος των προσφορών: 7 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής την Τρίτη 06/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27, 3ος όροφος).

Κοζάνη, Αύγουστος 2020

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Τα τεύχη της Διακήρυξης: Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο