Ελληνική Αστυνομία

Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας (25η εκπαιδευτική σειρά)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας (25η εκπαιδευτική σειρά) (17-8-2021)

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1728/21/1596122/05-08-2021 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: Ψ70Υ46ΜΤΛΒ-Ε3Π) καθορίστηκε ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 σε είκοσι πέντε (25) σπουδαστές, εκ των οποίων ο ένας (1) θα είναι πολιτικός υπάλληλος προερχόμενος από Υπουργεία και Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του π.δ. 380/1996, όπως ισχύει.

Οι πολιτικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας (χειρισμός εμπιστευτικών – απορρήτων εγγράφων κ.λ.π.), θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, να έχουν βαθμό Α’ και ηλικία που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην υπηρεσία για πέντε (5) έτη τουλάχιστον και να μην υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες την 31-12-1966 και εντεύθεν).

Κατά το χρόνο της εκπαίδευσης που θα διαρκέσει από τις 20-09-2021 έως 15-04-2022, οι υπάλληλοι – σπουδαστές αποσπώνται στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, απαλλασσόμενοι των καθηκόντων τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στην υπ’ αριθμ. 1728/21/1596122/05-08-2021 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: Ψ70Υ46ΜΤΛΒ-Ε3Π).

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων υπηρεσιών, παρακαλούνται μέχρι και την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021, ώρα 17.00 να διαβιβάσουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης για το χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας, τους τίτλους σπουδών καθώς και βιογραφικο σημείωμα, στο Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia@ydmed.gov.gr), υπόψη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για την τελική επιλογή.

Επισημαίνεται ότι ο απολυτήριος τίτλος που προβλέπεται στην παράγραφο 11 της ανωτέρω απόφασης, ο οποίος παρέχεται στους σπουδαστές που αποφοιτούν ευδόκιμα από τη σχολή δεν επέχει θέση μεταπτυχιακού δίπλωματος για τις θέσεις που προβλέπονται για τους πολιτικούς υπαλλήλους, καθώς σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο

σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά

τους, αντιστοίχως.

Συνημμένα:

Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας (25η εκπαιδευτική σειρά) (17-8-2021) με ΑΔΑ: 682Υ46ΜΤΛ6-01Ι