Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ - Κατασκευή ΧΥΤΑΜ

Εξυγίανση-Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ-Κατασκευή ΧΥΤΑΜ

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Εξυγίανση-Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ-Κατασκευή ΧΥΤΑΜ

ΕΡΓΟ: «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : “Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  Α.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.  – ΑΛΚΤΗΡ  Α.Κ.Τ.Ε.”

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ

  1. Αντικείμενο Εργολαβίας

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ. Περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού από αμίαντο όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, την αποξήλωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, την συλλογή του αμιάντου και την δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιαντούχων (ΧΥΤΑΜ) με την απόθεση των υλικών καθαρισμού. Θα  γίνει φυτοτεχνική  αποκατάσταση των υπολοίπων τμημάτων των  αποθέσεων. Θα  υπάρξει λήψη ιδιαίτερων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας λόγω ύπαρξης αμιάντου (Μέτρα προστασίας των εργαζομένων).

  1. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (με κωδικό 5001432  στο ΕΣΠΑ 2014-2020).

  • Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 04 – «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»
  • Προϋπολογισμός Έργου: 17.000.000,00 ΕΥΡΩ
  • Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά τις εργασίες αποκατάστασης στο εργοστάσιο παραγωγής αμιάντου μαζί με τις βοηθητικές  εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

Καθαρισμός των χώρων από αμίαντο

Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της αποκατάστασης όλων των χώρων που δεν έχουν καθαριστεί από τις προηγούμενες επεμβάσεις και αφορούν τον καθαρισμό από αμίαντο για όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις επιφάνειες πέριξ αυτών, του ρυπασμένου εδάφους της περιοχής μελέτης, τις διάσπαρτες εγκαταστάσεις στην περιοχή του έργου, τον παλαιό οικισμό του προσωπικού, και γενικά  για ότι έχει περιγραφεί στη προηγούμενη παράγραφο.

Όπως αναλύεται στην ειδική μελέτη εξυγίανσης και στις τεχνικές προδιαγραφές εξυγίανσης, θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός από αμίαντο όλων των χώρων ενδιαφέροντος, η συσκευασία και η μεταφορά στο ΧΥΤΑΜ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Καθαρισμός των χώρων από πετρελαιοειδή

Περιλαμβάνει τον καθαρισμό από πετρελαιοειδή των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και των διάσπαρτων ποσοτήτων που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο και γενικά  για ότι έχει περιγραφεί στη προηγούμενη παράγραφο.

Η μεθοδολογία καθαρισμού των ρυπασμένων χώρων  από πετρελαιοειδή με την τεχνολογία στερεοποίησης-σταθεροποίησης και της διάλυσης των δεξαμενών προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των υλικών στον ΧΥΤΑΜ

Μετά τον καθαρισμό των ρυπασμένων  χώρων, τα απόβλητα θα συσκευαστούν, θα αποθηκευτούν προσωρινά σε ειδικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης, και στην συνέχεια θα μεταφερθούν και θα αποτεθούν στον ΧΥΤΑΜ.

Η μεθοδολογία αποθήκευσης, μεταφοράς και απόθεσης των υλικών στον χώρο υγειονομικής ταφής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με ότι προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές

Κατασκευή ΧΥΤΑΜ

Σε συγκεκριμένη θέση εντός του χώρου του οικοπέδου των ΜΑΒΕ θα κατασκευαστεί χώρος υγειονομικής ταφής αμιάντου δίπλα στο κατασκευασμένο ΧΥΤΑΜ που πραγματοποιήθηκε σε πιλοτικό έργο στο πρόγραμμα LIFE, στον οποίο θα ταφούν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα αμιάντου και πετρελαιοειδή.

Η κατασκευή του ΧΥΤΑΜ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την μελέτη που έχει συνταχθεί και με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Αποκατάσταση με έργα διαμόρφωσης

Θα διαμορφωθούν και θα επικαλυφθούν με φυτική γη, χώροι του περιβάλλοντα οικοπέδου των ΜΑΒΕ  όπως προβλέπεται στην σχετική μελέτη διαμόρφωσης .

Αποκατάσταση με έργα πρασίνου

Όλοι οι χώροι που προβλέπονται να καθαριστούν εκτός των διαστρωμένων με ασφαλτικό, και σκυρόδεμα χώρων θα αποκατασταθούν με διάστρωση φυτικής γης και φυτεύσεις φυτών με το απαραίτητο αρδευτικό δίκτυο που θα προβλέπονται στην φυτοτεχνική μελέτη.

Περιβαλλοντική παρακολούθηση

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση, ο έλεγχος της ρύπανσης και η προστασία των εργαζόμενων είναι βασική προϋπόθεση  για την ολοκλήρωση  του έργου.

Οι ποσότητες αμιάντου είναι πολύ μεγάλες και διάσπαρτες σε όλους τους χώρους. Τα κτίρια που πρέπει να απορρυπανθούν είναι επιφάνειας άνω των 25.000 μ2 κάτοψης, ύψους έως και 56,8 μ και περιλαμβάνονται πολλές ειδικές κατασκευές όπως 9 σιλό, ταινιόδρομοι, σπαστήρες, σύμμεικτες κατασκευές χάλυβα – σκυροδέματος.

Λήψη ιδιαίτερων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας λόγω ύπαρξης αμιάντου (Μέτρα προστασίας των εργαζομένων).

  1. Δημοπρασία

Η Δημοπράτηση του έργου διεξήχθη την 10/03/2015, με ανοιχτή διαδικασία δημοπρασίας.

Μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ  “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε.” με Οικονομική Προσφορά (Σύμβαση) 7.480.000,00 € (Για Εργασίες: 5.435.145,49  € – Απρόβλεπτα: 489.163,09 € – Αναθεώρηση: 156.992,23 € – και  ΦΠΑ – 1.398.699,19 €)

  1. Στοιχεία Σύμβασης

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την 21/12/2015 μεταξύ αφ’ ενός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και αφ’ ετέρου της «“Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  Α.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.  – ΑΛΚΤΗΡ  Α.Κ.Τ.Ε.”

  1. Επίβλεψη

Την επίβλεψη του έργου ασκεί το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων,  της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΜΑΒΕ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΧΥΤΑΜ ΜΑΒΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

ΧΥΤΑΜ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΗΣ

Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ - Κατασκευή ΧΥΤΑΜ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΒΕ

ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΒΕ

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://www.greenasbestosmine.gr

https://www.espa.gr/

https://www.pdm.gov.gr

https://kozani.pdm.gov.gr

http://www.ymeperaa.gr/

https://europa.eu/european-union/index_el