Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (3-11-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (3-11-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (3-11-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π. 7189/17-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                        ΘΕΣΗ                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΙΝΕΑ/2017/ΤA/ΑD5/35 Project Manager Coordinator

CEF-Transport–Air Traffic Management (SESAR) 03-11-2017

 

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού:

 

http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities

 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία.

Ο Προϊστάμενος Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΚΧ6465ΧΘΨ-0Γ3)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (3-11-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (3-11-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π. 7189/17-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                        ΘΕΣΗ                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΙΝΕΑ/2017/ΤA/ΑD5/35 Project Manager Coordinator

                           CEF-Transport–Air Traffic Management (SESAR) 03-11-2017

 

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού:

 

http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities

 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία.

Ο Προϊστάμενος Γενικής
Διεύθυνσης

 

 

 
Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΚΧ6465ΧΘΨ-0Γ3)

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανι σμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (3-11-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανι σμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (3-11-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π. 7189/17-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                        ΘΕΣΗ                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΙΝΕΑ/2017/ΤA/ΑD5/35 Project Manager Coordinator

                           CEF-Transport–Air Traffic Management (SESAR) 03-11-2017

 

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού:

 

http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities