Επιτροπή θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών Αναδασμός

Εξαγορά έκτασης 1380 τμ. σε αγρόκτημα στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Απόφαση αριθμ. 113/2017

Η κατά το άρθρο 14 του Ν. 4061/2012 Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών όπως συγκροτήθηκε με   την αρίθμ. 72143/2887/07-06-2016 και τροποποιήθηκε με την αριθμ 118842/2835/05-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας αποτελούμενη από τους:

 1. Εμμανουηλίδου Θεοδώρα του Αναστασίου ως τακτικό μέλος, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ορισμένη με την αριθ. 38774/1022/09-04-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη & Επιχείρησης του κλάδου ΠΕ Δ/κού- Οικονομικού (ΙΔΑΧ) με βαθμό Β, με αναπληρωματικό μέλος την Καλογήρου Ησαϊα του Αποστόλου (ΙΔΑΧ) υπάλληλο της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α βαθμό.
 2. Βουχάρα Νικόλαο του Κωνσταντίνου ως τακτικό μέλος, προϊστάμενο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α βαθμό , με αναπληρωματικό μέλος τον Κάτανα Δημήτριο του Γεωργίου, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Β.
 • Μακρίδου Μαριάνθη του Αλεξάνδρου ως τακτικό μέλος προϊσταμένη του τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α, απούσα, με αναπληρωματικό μέλος την Αμπαζίδου Ναζλή του Γεωργίου υπάλληλο της ίδιας Δνσης του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με Α βαθμό και με τη συμμετοχή της υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ Κοζάνης κας Εγρέ Μαλαματής του Γεωργίου, με πρόεδρο της Επιτροπής τον Βουχάρα Νικόλαο του Κων/νου και με αναπληρωτή του την Μακρίδου Μαριάνθη του Αλεξάνδρου,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο 13ο Γραφείο της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης την, 20-09-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:45 πρωινή  παρουσία  της Γραμματέας κας Βακαλοπούλου Κωνσταντίας, για να γνωμοδοτήσει επί της από 15-09-2016  αίτησης του Τσαουσίδη Χρήστου του Σάββα που έχει ως αντικείμενο την εξαγορά έκτασης  3.750 τ.μ., από το με αριθμ. 2622, τεμάχιο συνολικής έκτασης 3.750 τμ. το οποίο φέρεται στον πίνακα διανομής της Αναμόρφωσης της Οριστικής Διανομής  του αγροκτήματος «Άγιος Δημήτριος», έτους 1960 και στην ΚΠ 181 στον Τεντζογίδη Αναστάσιο του Ηλία, με την παρατήρηση ότι κατέχει ο Παυλίδης Σταύρος εξ ανωμάλου δικαιοπραξίας. Προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση αυτή κλήθηκε με την αριθμ. 426 / 18-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στον αιτούντα προκειμένου  να εκθέσει τις απόψεις του.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο

Ι. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4061/2012 (Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων) και την αριθμ. 1204/51539/02-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όποιος κατέχει ακίνητο το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να υποβάλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν της 05-06-1993 και η επιφάνεια του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα.

ΙΙ. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου που συγκέντρωσε η Επιτροπή, ήτοι:

 • Τα κτηματολογικά στοιχεία της Αναμόρφωσης της Οριστικής Διανομής του αγροκτήματος «Άγιος Δημήτριος », Ν. Κοζάνης έτους 1960
 • Το αριθμ. 163 / 22-05-2017 έγγραφο μας προς την Δνση Πολιτικής Γης
 • Το αριθμ 97395 / 2256 / 10-08-2017 έγγραφο της Δνσης Πολιτικής Γης που συνοδεύει το αριθμ ΔΥ 04-08-2017 έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφίας της Δνσης Πολιτικής Γης.

Η Επιτροπή, εφόσον δεν παρέστη ο αιτών , κρίνει ομόφωνα ότι δεν πληρούνται οι όροι εξαγοράς έκτασης   3.750  τμ.  από το με αριθμ.   2622 , τεμάχιο  συνολικής έκτασης 3.750 τμ. το οποίο φέρεται στον πίνακα διανομής της Αναμόρφωσης της Οριστικής Διανομής  του αγροκτήματος «Άγιος Δημήτριος», έτους 1960 και στην ΚΠ 181 στον Τεντζογλίδη Αναστάσιο του Ηλία , με την παρατήρηση ότι κατέχει ο Παυλίδης Σταύρος εξ ανωμάλου δικαιοπραξίας.

IΙΙ. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5,6,7 και 8 του άρθρου 23 του Ν.4061/2012:

 1. Το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων ακινήτων ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής τους αξίας.
 2. Σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού το τίμημα καθορίζεται βάσει της αγοραίας αξίας.
 3. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης και ασκεί αγροτική χρήση στο ακίνητο το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας, άλλως στο 1/3 της αγοραίας αξίας απαγορευμένης κάθε άλλη χρήσης.
 4. Το τίμημα κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες δόσεις, το τίμημα δύναται να εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%.
 5. Έως ότου εξοφληθεί το οφειλόμενο τίμημα ο κάτοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο, μετά την εξόφληση του τιμήματος ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το σχετικό παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και εκδίδεται τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν.4061/2012.
 6. Σε περίπτωση μη καταβολής μίας δόσης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας, η Επιτροπή εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του κατόχου και επιβάλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 18 Ν.4061/2012 πρόστιμο.
 7. Το τίμημα εισπράττεται για λογαριασμό του Δημοσίου από τις οικίες ΔΟΥ, στον ΚΑΕ 3426 «Έσοδα καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημόσιο-Κεφάλαιο-Δημοσίων Επενδύσεων για χορήγηση δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και την εκτέλεση προγραμμάτων Εποικισμού-Αναδασμού».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

A. Απορρίπτει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σκεπτικό της παρούσας (σκέψεις Ι, ΙΙ και III) την από 15-09-2016 αίτηση του Τσαουσίδη Χρήστου του Σάββα έκτασης 750 τμ. διότι το με αριθμ. 2622, τεμάχιο συνολικής έκτασης 3.750 τμ. το οποίο φέρεται στον πίνακα διανομής της Αναμόρφωσης της Οριστικής Διανομής  του αγροκτήματος «Άγιος Δημήτριος», έτους 1960 και στην ΚΠ 181 στον Τεντζογλίδη Αναστάσιο του Ηλία, με την παρατήρηση ότι κατέχει ο Παυλίδης Σταύρος εξ ανωμάλου δικαιοπραξίας.

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε

Κοζάνη 20-09-2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΧΑΡΑΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

 

  ΕΓΡΕ  ΜΑΛΑΜΑΤΗ

 

   

 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Συνημμένα:

6ΤΨΥ7ΛΨ-2ΗΒ