Αναδασμός

Εξαγορά διαφόρων εκτάσεων στο αγρόκτημα και συνοικισμό Αυλές Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

ΘΕΜΑ: Εξαγορά διαφόρων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3147/2003 που καταργήθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού, στο αγρόκτημα και συνοικισμό ΑΥΛΕΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

Απόφαση αριθμ. 102/2017

Η κατά το άρθρο 14 του Ν. 4061/2012 Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών όπως συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 72143/2887/07-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και τροποποιήθηκε με την αριθμ.118842/2835/05-07-2017 απόφαση του, αποτελούμενη από τους:

  1. Εμμανουηλίδου Θεοδώρα του Αναστασίου ως τακτικό μέλος, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ορισμένη με την αριθ. 38774/1022/09-04-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη & Επιχείρησης του κλάδου ΠΕ Δ/κού- Οικονομικού (ΙΔΑΧ) με βαθμό Β,  με αναπληρωματικό μέλος την Καλογήρου Ησαϊα του Αποστόλου (ΙΔΑΧ) υπάλληλο της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α βαθμό.
  2. Βουχάρα Νικόλαο του Κωνσταντίνου ως τακτικό μέλος, προϊστάμενο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α βαθμό, με αναπληρωματικό μέλος τον Κάτανα Δημήτριο του Γεωργίου, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Β.
  • Μακρίδου Μαριάνθη του Αλεξάνδρου ως τακτικό μέλος προϊσταμένη του τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α, με αναπληρωματικό μέλος την Αμπαζίδου Ναζλή του Γεωργίου υπάλληλο  της ίδιας Δνσης του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με Α βαθμό και με τη συμμετοχή της υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ Κοζάνης κας  Εγρέ Μαλαματής του Γεωργίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο 13ο Γραφείο της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης την, 21-09-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή παρουσία της Γραμματέας κας Βακαλοπούλου Κωνσταντίας για να γνωμοδοτήσει επί των αιτήσεων:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Διατάξεις Άθρου 5 Ν.3147/03 ή Άθρου 23 Ν.4061/2012
1 Αυλές Αμπατζίδης Μιχαήλ του Σάββα 153/10-10-2006
2 Αυλές Αναστασιάδης Γεώργιος του Χρήστου 193/17-10-2006
3 Αυλές Αναστασιάδης Χρίστος του Σωκράτη 1/08-11-2007
4 Αυλές Αντάρας Αθανάσιος του Στεφάνου 199/17-10-2006
5 Αυλές Βαϊσίδης Ευστάθιος του Αναστασίου 170/13-10-2006
6 Αυλές Γαλογαύρος Δημήτριος του Αθανασίου 122/02-10-2006
7 Αυλές Γαλογαύρος Ελευθέριος του Αθανασίου 121/02-10-2006
8 Αυλές Γαλογαύρος Ελευθέριος του Αθανασίου 76249/1830/28-8-2013
9 Αυλές Γαλογαύρος Χαρίσιος του Φωτίου 178/16-10-2006
10 Αυλές Γκανάτσας Αθανάσιος του Ιωάννη 141/10-10-2006
11 Αυλές Γούτσιος Δημήτριος του Γεωργίου 190/17-10-2006
12 Αυλές Καραολανίδης Βασίλειος του Αθανασίου 2383/03-06-2004
13 Αυλές Καλογιάννης Δημήτριος του Θωμά 160/12-10-2006
14 Αυλές Κουτσιάδης Βασίλειος του Γεωργίου 211/17-10-2006
15 Αυλές Κουτσιάδου Ησαϊα του Θωμά 119/29-09-2006
16 Αυλές Κυριαζόπουλος Στέφανος 197/17-10-2006
17 Αυλές Λαζαρίδης Λεόντιος του Ανέστη 191/17-10-2006
18 Αυλές Μπασδέκης Γεώργιος του Κων/νου 211/17-10-2006
19 Αυλές Μπασδέκης Κων/νος του Γεωργίου 185/17-10-2006
20 Αυλές Μπουχάρας Κων/νος του Αχιλλέα 221/17-10-2006
21 Αυλές Μπουχάρας Παντελής του Κυριάκου 174/16-10-2006
22 Αυλές Μπουχάρα Σοφία του Γεωργίου 122/02-10-2006
23 Αυλές Νικολαϊδης Νικόλαος του Γεωργίου ΕΑΚ/09-10-2006
24 Αυλές Σαββίδης Ευστάθιος του Γεωργίου 94/12-09-2006
25 Αυλές Σαρρή Ασπασία του Θωμά 214/17-10-2006
26 Αυλές Σαρρής Νικόλαος του Γεωργίου 168/13-10-2006
27 Αυλές Στάμου Βαϊα του Ελευθερίου 171/13-10-2006
28 Αυλές Τεληκωστόγλου Σταύρος του Αποστόλου 222/17-10-2006
29 Αυλές Τελιόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη 26/18-09-2006
30 Αυλές Τελιόπουλος Φώτιος του Γεωργίου 194/17-10-2006
31 Αυλές Τσαλαζίδου Ελένη του Χαράλαμπου 131/09-10-2006

Προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση αυτή κλήθηκαν με την αριθμ. 494/01-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στους αιτούντες, δια μέσου του Δήμου  Σερβίων – Βελβενδού,  προκειμένου  να εκθέσουν  τις απόψεις των.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα σχετικά

έγγραφα σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο

Ι. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4061/2012 (Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων) και την αριθμ. 1204/51539/02-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όποιος κατέχει ακίνητο το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να υποβάλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν της 05-06-1993 και η επιφάνεια του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα.

ΙΙ. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου που συγκέντρωσε η Επιτροπή, ήτοι:

  • Τα κτηματολογικά στοιχεία του αναδασμού & της Οριστικής Διανομής εκτός αναδασμού και της Συμπληρωματικής του αγροκτήματος «ΑΥΛΕΣ», Ν.  Κοζάνης έτους 1989 και 1994 και 1997, τα κτηματολογικά στοιχεία  της Οριστικής Διανομής του συνοικισμού «ΑΥΛΕΣ», Ν.  Κοζάνης έτους 1938,
  • Την αριθμ  218 / 27-06-2017  πρόσκληση  του προέδρου της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών, με την οποία καλούνταν όλοι οι αιτούντες από τη Δευτέρα 03 Ιουλίου 2017  έως Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 να προσέλθουν κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο
  • γραφείο 13 του 1ου ορόφου του πρώην Νομαρχιακού καταστήματος, επί της οδού Δημοκρατίας 27 στην Κοζάνη, για να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ελλείπουν από το φάκελο τους και μέχρι την 28-08-2017.
  • Την αριθμ   494 / 01-09-2017 πρόσκληση  του προέδρου της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών, με την οποία καλούνται όλοι οι αιτούντες να προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής για να τεκμηριώσουν το αίτημα τους.
  • Τις αιτήσεις των ανωτέρω.
  • Τις προφορικές τοποθετήσεις των αιτούντων, όσων από αυτούς παρέστησαν  κατά τη δικάσιμο ενώπιον της Επιτροπής, τα οποία αναγράφονται  στο σώμα της αίτησης τους.

Η Επιτροπή, αφού άκουσε και τον κάθε αιτούντα που παρέστη ενώπιον της  κρίνει ομόφωνα ότι δεν πληρούνται οι όροι εξαγοράς των αιτουμένων εκτάσεων που ζητούν για εξαγορά οι:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Διατάξεις Άθρου 5 Ν.3147/03 ή Άθρου 23 Ν.4061/2012
1 Αυλές Αμπατζίδης Μιχαήλ του Σάββα 153/10-10-2006
2 Αυλές Αναστασιάδης Γεώργιος του Χρήστου 193/17-10-2006
3 Αυλές Αναστασιάδης Χρίστος του Σωκράτη 1/08-11-2007
4 Αυλές Αντάρας Αθανάσιος του Στεφάνου 199/17-10-2006
5 Αυλές Βαϊσίδης Ευστάθιος του Αναστασίου 170/13-10-2006
6 Αυλές Γαλογαύρος Δημήτριος του Αθανασίου 122/02-10-2006
7 Αυλές Γαλογαύρος Ελευθέριος του Αθανασίου 121/02-10-2006
8 Αυλές Γαλογαύρος Ελευθέριος του Αθανασίου 76249/1830/28-8-2013
9 Αυλές Γαλογαύρος Χαρίσιος του Φωτίου 178/16-10-2006
10 Αυλές Γκανάτσας Αθανάσιος του Ιωάννη 141/10-10-2006
11 Αυλές Γούτσιος Δημήτριος του Γεωργίου 190/17-10-2006
12 Αυλές Καραολανίδης Βασίλειος του Αθανασίου 2383/03-06-2004
13 Αυλές Καλογιάννης Δημήτριος του Θωμά 160/12-10-2006
14 Αυλές Κουτσιάδης Βασίλειος του Γεωργίου 211/17-10-2006
15 Αυλές Κουτσιάδου Ησαϊα του Θωμά 119/29-09-2006
16 Αυλές Κυριαζόπουλος Στέφανος 197/17-10-2006
17 Αυλές Λαζαρίδης Λεόντιος του Ανέστη 191/17-10-2006
18 Αυλές Μπασδέκης Γεώργιος του Κων/νου 211/17-10-2006
19 Αυλές Μπασδέκης Κων/νος του Γεωργίου 185/17-10-2006
20 Αυλές Μπουχάρας Κων/νος του Αχιλλέα 221/17-10-2006
21 Αυλές Μπουχάρας Παντελής του Κυριάκου 174/16-10-2006
22 Αυλές Μπουχάρα Σοφία του Γεωργίου 122/02-10-2006
23 Αυλές Νικολαϊδης Νικόλαος του Γεωργίου ΕΑΚ/09-10-2006
24 Αυλές Σαββίδης Ευστάθιος του Γεωργίου 94/12-09-2006
25 Αυλές Σαρρή Ασπασία του Θωμά 214/17-10-2006
26 Αυλές Σαρρής Νικόλαος του Γεωργίου 168/13-10-2006
27 Αυλές Στάμου Βαϊα του Ελευθερίου 171/13-10-2006
28 Αυλές Τεληκωστόγλου Σταύρος του Αποστόλου 222/17-10-2006
29 Αυλές Τελιόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη 26/18-09-2006
30 Αυλές Τελιόπουλος Φώτιος του Γεωργίου 194/17-10-2006
31 Αυλές Τσαλαζίδου Ελένη του Χαράλαμπου 131/09-10-2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σκεπτικό της παρούσας (σκέψεις Ι, ΙΙ) επειδή όλοι οι ανωτέρω δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 23 του Ν 4061 /12, καθώς και οι τροποποιητικές διατάξεις αυτού, διότι δεν υπάρχει η συνεχόμενη κατοχή των αιτουμένων εκτάσεων με παραστατικά όπως ορίζει ο νόμος  και  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  τις αιτήσεις των:
α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Διατάξεις Άθρου 5 Ν.3147/03 ή Άθρου 23 Ν.4061/2012
1 Αυλές Αμπατζίδης Μιχαήλ του Σάββα 153/10-10-2006
2 Αυλές Αναστασιάδης Γεώργιος του Χρήστου 193/17-10-2006
3 Αυλές Αναστασιάδης Χρίστος του Σωκράτη 1/08-11-2007
4 Αυλές Αντάρας Αθανάσιος του Στεφάνου 199/17-10-2006
5 Αυλές Βαϊσίδης Ευστάθιος του Αναστασίου 170/13-10-2006
6 Αυλές Γαλογαύρος Δημήτριος του Αθανασίου 122/02-10-2006
7 Αυλές Γαλογαύρος Ελευθέριος του Αθανασίου 121/02-10-2006
8 Αυλές Γαλογαύρος Ελευθέριος του Αθανασίου 76249/1830/28-8-2013
9 Αυλές Γαλογαύρος Χαρίσιος του Φωτίου 178/16-10-2006
10 Αυλές Γκανάτσας  Αθανάσιος του Ιωάννη 141/10-10-2006
11 Αυλές Γούτσιος Δημήτριος του Γεωργίου 190/17-10-2006
12 Αυλές Καραολανίδης Βασίλειος του Αθανασίου 2383/03-06-2004
13 Αυλές Καλογιάννης Δημήτριος του Θωμά 160/12-10-2006
14 Αυλές Κουτσιάδης Βασίλειος του Γεωργίου 211/17-10-2006
15 Αυλές Κουτσιάδου Ησαϊα του Θωμά 119/29-09-2006
16 Αυλές Κυριαζόπουλος Στέφανος 197/17-10-2006
17 Αυλές Λαζαρίδης Λεόντιος του Ανέστη 191/17-10-2006
18 Αυλές Μπασδέκης Γεώργιος του Κων/νου 211/17-10-2006
19 Αυλές Μπασδέκης Κων/νος του Γεωργίου 185/17-10-2006
20 Αυλές Μπουχάρας Κων/νος του Αχιλλέα 221/17-10-2006
21 Αυλές Μπουχάρας Παντελής του Κυριάκου 174/16-10-2006
22 Αυλές Μπουχάρα Σοφία του Γεωργίου 122/02-10-2006
23 Αυλές Νικολαϊδης Νικόλαος του Γεωργίου ΕΑΚ/09-10-2006
24 Αυλές Σαββίδης Ευστάθιος του Γεωργίου 94/12-09-2006
25 Αυλές Σαρρή Ασπασία του Θωμά 214/17-10-2006
26 Αυλές Σαρρής Νικόλαος του Γεωργίου 168/13-10-2006
27 Αυλές Στάμου Βαϊα του Ελευθερίου 171/13-10-2006
28 Αυλές Τεληκωστόγλου Σταύρος του Αποστόλου 222/17-10-2006
29 Αυλές Τελιόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη 26/18-09-2006
30 Αυλές Τελιόπουλος Φώτιος του Γεωργίου 194/17-10-2006
31 Αυλές Τσαλαζίδου Ελένη του Χαράλαμπου 131/09-10-2006

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε

Κοζάνη 21-09-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΗΣΑΪΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΧΑΡΑΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

 

  ΕΓΡΕ  ΜΑΛΑΜΑΤΗ 

 

   

 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Συνημμένα:

7Λ9ΙΧ-Ρ9Γ