Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4×4 από το Ελεύθερο Εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4×4 από το Ελεύθερο Εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4χ4 από το Ελεύθερο Εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 28.225,81 € ΦΠΑ: 6.774,19 €.).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης, στο Τμήμα Προμηθειών, Δημοκρατίας 27 Ημιόροφος Γραφείο 25 Κοζάνη.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24η/09/2019 και ώρα 15:00 πμ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Π.Ε Κοζάνης την 25η/09/2019 και ώρα 09:30 πμ. στο Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Κοζάνης Δημοκρατίας 27, ημιώροφος γραφείο 25.

Προσφορές που θα προσκομιστούν μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν παραλαμβάνονται και επιστρέφονται.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από της υπογραφής της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του είδους σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 6 μήνες (180 ημέρες).

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού και τα σχετικά έγγραφα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διαδρομή: https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού και τα σχετικά έγγραφα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διαδρομή: https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

 

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

Συνημμένα:

Η Περίληψη με ΑΔΑ: ΩΠ3Ο7ΛΨ-ΠΞΝ

Η διακήρυξη – Διαγωνισμός προμήθειας ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4×4

diakirixi11-2019-promitheia-imifortigoy-4x4-kozani-epanaliptikos

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, το ΤΕΥΔ και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ