Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υψηλού Επιπέδου
Σε συνέχεια του αρ.πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/20/6217/17.4.2015 έγγραφό του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επισημαίνεται ότι το απόγευμα της 29.05.2015 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της EΥΕΔ (http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/junior-professional/delegations/), το χρονοδιάγραμμα Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης (Junior Professionalsin Delegations).

Τυχόν ερωτήσεις σχετικές με την υποβολή των αιτήσεων υποψηφίων που δεν καλύπτονται από ενημερωτικό υλικό σε ιστοσελίδες ΕΥΕΔ και ΥΠΕΞ και συνεπώς δεν μπορούν να απαντηθούν από τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής, θα απαντώνται από την κα Αικατερίνη Εξαρχοπούλου, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο τηλέφωνο: +3225515677 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.exarchopoulou@rp-greece.be.

7ci4465fue-bcj