Σώματα ασφαλείας

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 67 η Εκπαιδευτική Σειρά (2014 – 2015) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Σύμφωνα με το υπ.αριθμ.:Φ.330/31/181682/8-5-2015 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: ΩΨΗΗ6-9ΛΨ) προκηρύσσονται για φοίτηση με την 68η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για το εκπαιδευτικό  έτος 2015-2016, μεταξύ άλλων και 2 θέσεις για υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου εκτός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, οι υποψήφιοι που θα προταθούν για φοίτηση στη ΣΕΘΑ, επιλέγονται μέσω της προβλεπόμενης από κάθε φορέα διαδικασίας και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα (β) και (γ) όμοια.
Η προθεσμία αποστολής των σχετικών προτάσεων των οικείων υπηρεσιών προς το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας/Β’ Κλάδος /Β2/Τμήμα Εθνικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης – Διακλαδικών Σχολών, λήγει στις 25 Ιουνίου 2015, όπως προβλέπεται από το υπ. αριθμ.: Φ.330/46/184729/Σ.2151/10-6-2015  έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

7mx2465fue-9vd

7mx2465fue-9vd