Προκηρύξεις θέσεων

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 74η Εκπαιδευτική Σειρά (2021-2022) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) (12-1-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 74η Εκπαιδευτική Σειρά (2021-2022) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) (12-1-2021)

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 74η Εκπαιδευτική Σειρά (2021-2022) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) (12-1-2021)

Σχετ.: Το υπ. αριθμ. Φ.331.2/8/224672/Σ.8287/01-12-20 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: 66ΒΓ6-0ΦΤ)

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: 66ΒΓ6-0ΦΤ) προκηρύσσονται, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 για φοίτηση στην 74η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας μεταξύ άλλων και τρεις (3) θέσεις για υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), και ειδικότερα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (1 θέση) και λοιπών Υπουργείων και Οργανισμών:

(2 θέσεις), οι οποίοι ενδέχεται να καταλάβουν θέσεις που σχετίζονται με την εθνική άμυνα.

Οι υποψήφιοι που θα προταθούν για φοίτηση στη ΣΕΘΑ, επιλέγονται μέσω της προβλεπόμενης από κάθε φορέα διαδικασίας και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία (π.δ. 153/2004 και π.δ.103/2009).

Η προθεσμία αποστολής των σχετικών προτάσεων των οικείων υπηρεσιών προς το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας/Β’ Κλάδος /Β2/Τμήμα Εθνικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης – Διακλαδικών Σχολών, λήγει στις 24 Απριλίου 2021, όπως προβλέπεται από το ως άνω σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι υπάλληλοι καθώς και τα κριτήρια επιλογής, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέξουν στο ανωτέρω έγγραφο, το οποίο μπορεί να ανακτηθεί από τον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μέσω του κατωτέρω συνδέσμου:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66ΒΓ6-0ΦΤ

ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–ekpaideysi

 

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων, παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΤΦΔ46ΜΤΛ6-1ΚΘ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης