Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (12-1-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (12-1-2021)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (12-1-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 8424/21-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ Ε.Ε.), γνωστοποιείται η υπό στοιχεία CESE/END/C3-INT/02/2020 προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για μία (1) θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Διεύθυνση Νομοθετικών Εργασιών (Directorate D – Legislative Work, Unit INT Single Market, Production and Consumption) της ανωτέρω Επιτροπής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2021 (12:00 τ.ώ. Βρυξελλών). Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της ΜΕΑ Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΕΑ Ε.Ε., admin@rp-grece.be, το αργότερο μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2021.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο https://eesc.europa.eu.

To παρόν έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στην ενότητα «Έργο και Δράσεις / Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό / Αποσπάσεις».

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΨΧΦ46ΜΤΛ6-ΕΗΦ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (12-1-2021)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (12-1-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 8424/21-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ Ε.Ε.), γνωστοποιείται η υπό στοιχεία CESE/END/C3-INT/02/2020 προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για μία (1) θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Διεύθυνση Νομοθετικών Εργασιών (Directorate D – Legislative Work, Unit INT Single Market, Production and Consumption) της ανωτέρω Επιτροπής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2021 (12:00 τ.ώ. Βρυξελλών). Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της ΜΕΑ Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΕΑ Ε.Ε., admin@rp-grece.be, το αργότερο μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2021.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο https://eesc.europa.eu.

To παρόν έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στην ενότητα «Έργο και Δράσεις / Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό / Αποσπάσεις».

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΨΧΦ46ΜΤΛ6-ΕΗΦ)