ΑΦΟΙ Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., Πλαταιών & Εδέσσης 15, Τ.Κ. 50131, Κοζάνη

Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (31-5-2022)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και Απασχόλησης ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (31-5-2022)

Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (31-5-2022)

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 83755/30-05-2022 αίτηση της ΑΦΟΙ Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με το παράρτημα 1 του κανονισμού αδειών:

  • Δ/νση Δραστηριότητας: Πλαταιών & Εδέσσης 15, Τ.Κ. 50131, Κοζάνη
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση επικοινωνίας: Πλαταιών & Εδέσσης 15, Τ.Κ. 50131, Κοζάνη
  • Α.Φ.Μ.: 092088083
  • Κατοχή άλλης άδειας του Ν.3054/2002.: Φ18.8/3/2/1986/02-08-2018 Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ΠΔΜ, προκειμένου να ανανεωθεί η Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου.

Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ.πρωτ. Δ2/16570/7-9-2005 Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).

 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Κωνσταντίνος Ράλλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός