Δημιουργία Μητρώου Γέφυρας Ρυμνίου ως προς τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης

Δημιουργία Μητρώου Γέφυρας Ρυμνίου ως προς τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Την δημοπράτηση για την Παροχή Υπηρεσιών, για την δημιουργία μητρώου γέφυρας Ρυμνίου, ως προς τα χαρακτηριστικά ασφάλειας χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης, εισηγήθηκε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Η εισήγηση έχει ως εξής:

 Η γέφυρα Ρυμνίου επί της οδού Κοζάνης-Ρυμνίου βρίσκεται στο Δυτικό άκρο της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του φράγματος της .ΔΕΗ τη δεκαετία του 1970 στον ποταμό Αλιάκμονα.

Πρόκειται για τεχνικό μήκους 625,00 m με 15 αμφιέρειστα φατνώματα

εδραζόμενα σε 14 δίστυλα μεσόβαθρα και δύο τοιχωματικά ακρόβαθρα, του οποίου αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην .ΔΤΕ της Π.Ε. Κοζάνης.

Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος είναι 12,00 m και περιλαμβάνει το

οδόστρωμα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 9,00 m και αμφίπλευρα πεζοδρόμια πλάτους 1,50 m τα οποία φέρουν μεταλλικά στηθαία ασφαλείας.

Μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση του φράγματος Ιλαρίωνα, η Υπηρεσία μας στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου που διενεργεί στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Π.Ε. Κοζάνης, διαπίστωσε την ύπαρξη υποσκαφής στην θεμελίωση του φορέα της Γέφυρας.

Προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες ενέργειες σας γνωρίζουμε ότι:

α) για το παρόν τεχνικό όπως και για την πλειονότητα των υφιστάμενων τεχνικών της χώρας δεν υπάρχει μητρώο καταγραφής και συντήρησης. Επί πλέον επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχουν στα αρχεία της υπηρεσίας μας στοιχεία για τη γέφυρα Ρυμνίου, αλλά ούτε και στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας (έδρα), η οποία ήταν η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και

β) Η Υπηρεσία μας, όπως σας είναι γνωστό, δεν διαθέτει το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό για τις εργασίες που είναι απαραίτητες και αναφέρονται παρακάτω.

Λόγω της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου τεχνικού και της προγραμματισμένης αναβάθμισης του οδικού άξονα Κοζάνης-Ρυμνίου, απαιτείται η διενέργεια ενδελεχούς επιθεώρησης της γέφυρας ώστε να αποτιμηθεί η δομική επάρκεια, η οδική ασφάλεια, να συνταχθεί φάκελος του έργου με στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο μελέτης στατικής επάρκειας, αν απαιτηθεί.

Οι εργασίες που απαιτούνται έχουν ως εξής:

  1. Αποτύπωση Γέφυρας: (Αναζήτηση ιστορικού του έργου, ανάκτηση

Γεωμετρίας .Δομικών και Λειτουργικών στοιχείων γέφυρας, προσδιορισμός

Γεωγραφικών Συντεταγμένων αρχής και τέλους, Ανάκτηση Γεωμετρίας

Οχθών, κλπ), καθώς και το μήκος συναρμογής με την οδοποιία εκτός του

φορέα της γέφυρας.

  1. Επιθεώρηση Γέφυρας: α) οπτική επιθεώρηση εξ επαφής < 1.0 m σε βάθρα Ακρόβαθρα – Πτερυγότοιχοι – θεμελίων – εφεδράνων – στηθαίων κλπ, με καταγραφή ρωγμών, υποσκαφών κλπ, με φωτογραφική τεκμηρίωση αυτών.

β) έλεγχοι μέτρησης βέλους κάμψης φατνωμάτων

γ) οδική ασφάλεια

  1. Εργασίες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας:

α) Μη καταστροφικοί έλεγχοι (κρουσιομετρήσεις, μετρήσεις διάδοσης

Υπερήχων, πάχους επικάλυψης και ανίχνευσης ράβδων διαμέτρου οπλισμού

κλπ).

β) καταστροφικοί έλεγχοι (πυρήνες σκυροδέματος, λήψη δείγματος

οπλισμού μήκους 25,00 cm)

γ) εργαστηριακοί έλεγχοι (έλεγχοι αντοχής σκυροδέματος, πετρογραφική

ανάλυση, περιεκτικότητα σε χλωριόντα, περιεκτικότητα σε τσιμέντο,

μέτρηση PH, προσδιορισμός βαθμού διάβρωσης χάλυβα, μέτρηση

απομένουσας και αρχικής αντοχής χάλυβα)

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 26.040,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) και εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΚΑΠ Επενδύσεις της Π.Ε. Κοζάνης, με απόφαση ανάληψης 657/2020.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας των έργων του οδικού δικτύου καλούνται να προσφέρουν έργο πολιτικής προστασίας, που συνδέεται με την άμεση αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των έργων.

Δημιουργία Μητρώου Γέφυρας Ρυμνίου ως προς τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης