Ρέματα Κοζάνης

Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»,

Αρ. Συστήματος: 76469

Το προτεινόμενο έργο αφορά σε εργασίες διευθέτησης και αντιμετώπισης των πλημμυρικών παροχών του χειμάρρου Θολόλακκα από το όριο της ορεινής περιοχής έως την λίμνη Πολυφύτου (CPV:45246400).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 7.008.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 4.392.897,80 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 790.721,60 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 466.525,75 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του Ν.4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1.467,75 €, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016.

Φόρος προστιθέμενης αξίας: 1.356.387,10 €

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες (24) και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα τριών χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (113.032,26 ευρώ) ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με MIS 5003021 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 005/1 με κωδικό ενάριθμου έργου: 2017ΕΠ00510029).

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση σύμφωνα με άρθρο 150 του Ν.4412/16, η δε εγγύηση προκαταβολής υπολογίζεται βάσει του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.4412/16.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό: 3.043.602,97 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό: 2.606.542,18 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ιες έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

2) Η ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που πρέπει να διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.3669/08 ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει.

3) Η ελάχιστη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που πρέπει να διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.3669/08 ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

Είδος διαδικασίας: Ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.

Κριτήριο για την ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προθεσμίες:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής γνωστοποίησης Προκήρυξης σύμβασης:

Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12-09-2018.

Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου και η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003672855 2018-09-12).

Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (kozani.pdm.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Θεόδωρος Καρυπίδης