Σήμανση οδικού δικτύου

Διευκρινιστικές Οδηγίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών σήμανσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρινιστικές Οδηγίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών σήμανσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης

Κατόπιν ερωτήματος που τέθηκε από υποψήφιο Οικονομικό Φορέα σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση, η οποία αφορά την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών σήμανσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε Κοζάνης, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

«Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα για την συναρμολόγηση επιτόπου των υλικών».

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Βάια Καλπάκη

 

Να υπενθυμίσουμε την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών σήμανσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης:

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προσκαλείσθε να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια υλικών σήμανσης Π.Ε. Κοζάνης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, το οποίο και ακολουθεί στο τέλος της παρούσης.

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια, την οποία θα αναλάβετε να υλοποιήσετε, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 11.575,40€ (συμπ Φ.Π.Α.).

2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα συνημμένα έγγραφα και την ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή και θα αφορά στο σύνολο της δαπάνης.

Στο φάκελο που θα κατατεθεί θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι:

  1. Προσφορά (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  3. Φορολογική Ενημερότητα
  4. Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16), όλων των μελών του ΔΣ της εταιρείας σας.
  5. Πιστοποιητικό εγγραφής και εκπροσώπησης ΓΕΜΗ.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο, στην οποία θα δηλώνετε ότι συμμορφώνεστε με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην παρούσα και στα συνημμένα έγγραφα.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε κλειστό φάκελο μέχρι και 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιόροφος, γραφείο 25, Δημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη.

Δεν γίνεται δεκτή εναλλακτική προσφορά καθώς και προσφορά, η οποία θα υπερβαίνει τον ποσό του προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 

Συνημμένα:
  • Οι Διευκρινιστικές Οδηγίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών σήμανσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης (pdf)
  • Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών σήμανσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης (pdf)
  • Πατήστε εδώ για Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (doc).

 

agora-ylikon-simansis-gia-dty-pe-kozanis-2022-dief

 

agora-ylikon-simansis-gia-dty-pe-kozanis-2022