Διευκρινήσεις ΠΔΜ

Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης 10/18 αριθ. συστ. 61810 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης, σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σχετικά με την αριθμ. 10/18 αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 61810 επισημαίνουμε τα έξης:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 6 6.3 της διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα προκήρυξη και ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.

 • Τα δρομολόγια, που δεν συμβασιοποιηθούν με την παρούσα διακήρυξη και παραμένουν αναγκαία τη νέα σχολική χρονιά καθώς και τα καινούργια που θα προκύψουν, θα δοθούν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με κόστος χαμηλότερο από το μέγιστο, σύμφωνα με τα δρομολόγια που ήδη εκτελούνται, λαμβάνοντας υπόψη και τις   εκάστοτε συνθήκες ανταγωνισμού.
 • Στα δρομολόγια των μεμονωμένων διαδρομών, ο αριθμός των μαθητών μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα υφίστανται, όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Οι όποιες διαφοροποιήσεις θα αντιμετωπισθούν κατά περίπτωση,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι 10  ημερολογιακοί μήνες. Δηλαδή έως 13/6/2019
 • Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι έως 13/7/2019   τουλάχιστον. Το ύψος της  είναι το άθροισμα των ποσών  των δρομολογίων της προσφοράς   από την  στήλη «Απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή».

Πέραν τον προαναφερόμενων οι υποψήφιοι   πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή  κατά την υποβολή της προσφοράς  τους σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Προσφορά που υπερβαίνει τα δύο δρομολόγια ανά άδεια απορρίπτεται  ως απαράδεκτη
 • Το δρομολόγιο με Α/Α 166.160 είναι ανταπόκριση του 256.250
 • Στο δρομολόγιο με Α/Α 204.198 στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή συνοδού
 • Το κόστος των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού στις εφημερίδες είναι 1.067,02 ευρώ και βαρύνει τους αναδόχους αναλογικά
 • Ότι δηλώνει  ο προσφέρων  στο ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ  πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υπογραφή
 • Σε περίπτωση που λήγει κάποιο από τα επισυναπτόμενα στον διαγωνισμό πιστοποιητικά έως την λήξη του διαγωνισμού,  ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει τα νέα επικυρoποιημένα πιστοποιητικά  στην Διεύθυνση Οικονομικού, τμήμα Προμηθειών Δημοκρατίας 27 Κοζάνη έως το άνοιγμα των προσφορών
 • Θα πρέπει να δοθεί Ιδιαίτερη προσοχή στο έντυπο τεχνικών προδιαγραφών και της οικονομικής προσφοράς, ο προσφέρων  πρέπει να προσκομίσει   ψηφιακά υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf.
 • Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr  είναι αναρτημένα σε επεξεργάσιμη μορφή  (αρχείο word) τα έντυπα του διαγωνισμού. (κάντε κλικ εδώ να δείτε το σχετικό άρθρο)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ